สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
 
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตและกำหนดการลงทะเบียนสำหรับบุคคลที...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 1...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง งดการเรียนการสอนช่วงงานพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2566...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องกำหนดวันรายงานตัว ฝึกซ้อม และวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับผู้สำ...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กําหนดวันลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจําปีกา...
ประกาศแจ้งเวียนตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565...
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระบบคลังหน่วยกิต พ.ศ. 2566...
รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิสอบประมวลความรู้ หมวดวิชาเอก ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 256...
โครงการวิจัยในมนุษย์ด้านพฤติกรรมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์...
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติด้านบริหารธุรกิจและการบัญชี 2567 (The International and National...
กิจกรรมการเพิ่มศักยภาพและมาตรฐานบุคลากรอุดมศึกษา: บ่มเพาะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาสิ่งประดิษฐ์...
การประชุมวิชาการ 12th The international Electrical Engineering Congress (iEECON 2024)...
เปิดตัวเว็บไซต์ "TSU for Sustainable Development Goals"...
งานประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on Biodiversity, Science and Technology...
ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ...
โครงการอบรมหลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 3/2566 (บรรยายเป็นภาษา...
การประชุมวิชาการนานาชาติ "The 2nd UN Ocean Decade Regional Conference & 11th WESTPAC International M...
การประชุมวิชาการประจำปีเครือข่ายมหาวิทยาลัยยั่งยืนแห่งประเทศไทยครั้งที่ 8 (The 8thAnnual Conference ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...