สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
กำหนดวันรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนิสิตออนไลน์ และกำหนดการลงทะเบียนออนไลน์ สำหรับบุคคลที่มหาวิทยาลัยรั...
กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรีย...
รายงานการสําเร็จปริญญาเอกของนักศึกษา คปก. และการปิดทุน คปก. ตามสัญญาเลขที่ PHD/0108/2556...
ตารางการปฏิบัติงานบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 3 ระหว่างวันที่ 1 – ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...
การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์...
คลิปวีดีโอจากประธาน สคบท และ Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0 0