สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
ตารางการปฏิบัติงานบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ระลอก 3 ระหว่างวันที่ 1 – ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 256...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง กระบวนการและขั้นตอนในการสมัครสอบและการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสม...
ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมการจัดการความ...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...
การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์...
คลิปวีดีโอจากประธาน สคบท และ Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต...
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย...
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครบรอบ 15 ปี มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์...
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 2nd SEA-STEM INTERNATIONAL CONFERENCE...
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมหลักสูตรสัมมนาเชิงปฏิบัติการ Chief People Officer Program : CPO รุ่นที่ 16...
การการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ประจําปีศึกษา 2564...
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8 Burapha University Inte...
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่...
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2019-2020 International Confe...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาก...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0 0