สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
  TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
 
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัด"โครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร ระดับบัณฑิ...
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561...
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 256...
ประกาศขอความร่วมมือเรื่องการจอดรถบริเวณหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา...
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่ส่งเพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ใ...
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอย...
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ชั้น 4 อา...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...