สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0
 
บัณฑิตวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 3rd Yogyakarta International Se...
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562...
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนต้น ปีการศึกษา 2562...
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป...
บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกใ...
ประกาศขอความร่วมมือเรื่องการจอดรถบริเวณหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา...
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่ส่งเพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ใ...
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอย...
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ชั้น 4 อา...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...