สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0
 
เปลี่ยนแปลงวันสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลย...
คลิปวีดีโอจากประธาน สคบท และ Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต...
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัยทุนพัฒนาบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2564 ...
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย...
รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทำงานแลกเปลี่ยน!!!...
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ - การค้นคว้าอิสระ / การสอบประมวลความรู้ - สอบวัดคุณสมบัติ / ปฏิ...
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10...
ประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการประจําปีศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก ครั้งที่ 9 ประจําป...
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8 Burapha University Inte...
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ และนานาชาติ ประจําปี 2564...
ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมนําเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการสื่อสารและการบริหา...
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ประจําปี ...
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่...
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2019-2020 International Confe...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาก...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...