สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565...
โครงการประชุมวิชาการนานาชาติ 6th International Conference on Medicinal Plants,Herbal Products & Hydr...
งานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง คุณภาพของการบริหารจัดการและนวัตกรรม ครั้งที่ 10...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา...
การประชุม HOPE Meeting ครั้งที่ 14 ในสาขาฟิสิกส์ เคมี สรีรวิทยา/แพทยศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อ...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์และขอเชิญแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุ...
ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)...
งานประชุมวิชาการระดับชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)...
ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ iThesis และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย...
ขยายกําหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and I...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...