สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICSSPEH-2020 (International E-Conference Sport Science, Physi...
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย...
วิทยาลัยนานาชาติ จัด workshop การเขียน Manuscript ในวันที่ 2 กันยายน - 21 ตุลาคม 2563 โดยผ่าน Webex ...
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการประจำบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อให้ข้อเสนอแนะแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมห...
รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทำงานแลกเปลี่ยน!!!...
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ - การค้นคว้าอิสระ / การสอบประมวลความรู้ - สอบวัดคุณสมบัติ / ปฏิ...
นิสิตสามารถ download คู่มือการเรียนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อประกอบการปฐมนิ...
บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึก...
ขอความร่วมมือนิสิตบัณฑิตศึกษารหัส 2563 (ป.โท/ป.เอก) เข้าร่วมไลน์กลุ่มเพื่อการปฐมนิเทศนิสิตใหม่และการ...
ด้วยกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษาเป็น...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาก...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 "การศ...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเร...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติแ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...