สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
ประกาศการสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2...
เชิญชวนสมัครขอรับทุนสนับสนุนวิทยานิพนธ์ของศาลรัฐธรรมนูญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ครั้งที่ 2)...
โครงการป้องกันการทุจริตสอบปลายภาค ประจําภาคเรียนที่ 2/2563...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564...
ประกาศ กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียนและการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา ภ...
การสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ระดับบัณฑิตศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ...
การยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในคนผ่านระบบออนไลน์...
คลิปวีดีโอจากประธาน สคบท และ Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาต...
ขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยื...
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 52 (The 52nd Nationa...
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ครั้งที่ 9...
การการประชุมนําเสนอผลงานวิจัย บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 16 ประจําปีศึกษา 2564...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทคัดย่อ/บทความฉบับสมบูรณ์ เพื่อนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The T...
ขอเชิญชวนบุคลากรร่วมส่งผลงานเข้าร่วมนําเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่...
ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 10...
ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2564 (The 8 Burapha University Inte...
เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร “เทคนิคการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมการใช้จ่...
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2019-2020 International Confe...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...     
 
0 0