สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
การยื่นเรื่องเพื่อขอสอบสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ช่วงสถานการณ์โคว...
การแจ้งความจำนงขอสำเร็จการศึกษา ประจำภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 โดยผ่านทางระบบออนไลน์ ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการจัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Thre...
เนื่องด้วยมีการระบาดของ COVID-19​ บัณฑิตวิทยาลัยงดให้บริการตั้งแต่วันที่​ 19-22​ มีนาคม​ 2563​ กรณีม...
ขณะนี้กระดานถาม-ตอบ ของบัณฑิตวิทยาลัย สามารถเข้าดูได้ตามปกติแล้ว นิสิตที่ต้องการติดต่อรับเล่มวิทยานิ...
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU-3MT : TSU-Three Minute The...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ข...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึก...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาก...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 "การศ...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเร...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติแ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...