สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0 0
 
นิสิตหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ICSSPEH​2020 สามารถ Click Link สำหรับเข้าร่วมโครงการได้ที...
ใบตอบรับเข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำสไลด์(Slide) และการเขียนบทพูด(Script) เพื่อนำเสนอผลงาน(Presentati...
เชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมงานประชุมวิชาการ ICSSPEH-2020 (International E-Conference Sport Science, Physi...
การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดย...
รับสมัครนิสิตบัณฑิตศึกษาเพื่อรับทุนทำงานแลกเปลี่ยน!!!...
ประกาศกำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์ - การค้นคว้าอิสระ / การสอบประมวลความรู้ - สอบวัดคุณสมบัติ / ปฏิ...
นิสิตสามารถ download คู่มือการเรียนสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อประกอบการปฐมนิ...
บรรยายพิเศษ เรื่อง บทบาทหน้าที่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์ที่ปรึก...
สารจากคณบดีและรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับความห่วงใยและความปลอดภัยจาก COVID 19...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง เลื่อนการจัดแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU - 3MT : TSU - Thre...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาก...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับ...
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กำหนดจัดการประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 20 "การศ...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเร...
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติแ...
    ไม่มีข่าวใหม่
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...