สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0 0
 
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนต่างๆ มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที...
ประกาศรายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ (สาขาการบริหารการศึกษา) ประจำภาคเรียนต้น...
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป...
บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกใ...
ประกาศขอความร่วมมือเรื่องการจอดรถบริเวณหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา...
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดให้นิสิตที่ส่งเพื่อขออนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป ใ...
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอย...
บัณฑิตวิทยาลัยเปิดให้บริการห้องแหล่งเรียนรู้บัณฑิตศึกษา (ห้องพักอาจารย์บัณฑิตวิทยาลัยเดิม) ชั้น 4 อา...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...