สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถา...
บัณฑิตวิทยาลัยขอเชิญชวนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ข...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับบัณฑิตศึก...
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Compett...
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอย...
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563...
บัณฑิตวิทยาลัยจัดคลินิกให้คำปรึกษาการทำผลงานฯ ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานภา...
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนต่างๆ มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...