สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0
 
โครงการอบรมหลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2565...
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนท...
ประกาศเกี่ยวกับนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2565...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณเรื่อง กำหนดวัน เวลา ขั้นตอนการลงทะเบียน และการชำระเงินสำหรับนิสิตระดับปริญญา...
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National a...
มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)ภาคเรียนฤดูร...
ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3)...
โครงการจัดสอบ TSU - TEP...
การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตยประจำปี 2565...
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี...
เชิญส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี 2565...
ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้...
งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “2022 Research, invention, and Innovation Congress (RI2C 2022)”...
ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอการประชุมวิชาการระดับชาติ นเรศวรวิจัยและนวัตกรรม ครั้งที่ 18...
การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2019-2020 International Confe...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาก...
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับ...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...