สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0 0
 
ประกาศพ้นสภาพนิสิต ภาคเรียน 1 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่2)...
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดปฏิทินการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต และระดับบัณฑิตศึกษา ประจ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาเอก ผู้มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติ ประจำภาคเรียนที่ 2...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อนิสิตระดับปริญญาโท ผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หมวดวิชาพื้นฐาน แล...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวปฏิบัติในการส่งรูปเล่มฉบับสมบูรณ์และเอกสาร เพื่อขออนุมัติสำเร็จการศึ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำ...
กำหนดระยะเวลาการสอบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ การสอบสอบประมวลความรู้ และการสอบวัดคุณสมบัติ ประจำปีก...
การประชุมวิชาการระดับชาติ SMARTS Conference ครั้งที่ 12...
ทุนประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023/2024 สำหรับนักศึกษา บุคลากร นักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์ของสถาบันอุดมศึกษา...
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น...
ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ “วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์”...
การประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 หัว...
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ปีที่ 15 ฉบับที่ 1(มกราคม - เมษายน 2566)...
งานบรรยายพิเศษเรื่อง "eFuels Hydrogen or Batteries-Which Technology for Different Mobility Applicati...
ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่อง จริยธรรมกับการเผยแพร่ผลงานวิจัย...
การประชุมวิชาการระดับชาติศึกษาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 10 และนานาชาติ ครั้งที่ 6 The National and Intern...
วารสารการศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีที่ 2 ฉบับที่ 3 (ประจําเดือนกันยายน-ธันวาคม 2565)...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...