สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
0 0 0 0 0
 
**ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอย...
ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2563...
บัณฑิตวิทยาลัยจัดคลินิกให้คำปรึกษาการทำผลงานฯ ของบุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทักษิณและหน่วยงานภา...
บัณฑิตวิทยาลัย ขอเชิญนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาความรู้และทักษะให้แก่นิสิตระดับบัณ...
นิสิตที่สำเร็จการศึกษาในภาคเรียนต่างๆ มีเอกสารที่ต้องจัดส่งต่อบัณฑิตวิทยาลัย ดังรายละเอียดต่อไปนี้...
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติครั้งที...
รับสมัครผู้ช่วยดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน (TA) หมวดรายวิชาศึกษาทั่วไป...
บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑ...
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอรับบริการสอนเขียนและตรวจสอบบทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract) ของคลินิกใ...
ประกาศขอความร่วมมือเรื่องการจอดรถบริเวณหน้าสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา...
 ภาพข่าวกิจกรรม  
อ่านทั้งหมด...