ข้อมูลศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยทักษิณ

รหัสนิสิต ชื่อ - นามสกุล สาขาวิชา คณะที่สังกัด สำเร็จการศึกษา
531031400 นายสุเทพ คงขวัญ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
531071004 นางสาวกัญญาภัค อัจจิมารังษี การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
531071065 นางสาวสุกัญญา ตันทะตุ่น การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
531071313 นางสาวณัฐพร ทองประศรี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
531081220 ส.ต.ต.ยุทธณาพงศ์ จันทสุริยา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
541011335 นายนรวีร์ เริงนันทกร การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
541031143 นายวัชรินทร์ ช่วยเนียม คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
541031467 นางสาวลลิตา บิลโอ๊ะ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
541061020 นายปวริศ นะแก้ว ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1/2559
541061031 นายศักดิ์ดา ชัยณรงค์ ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1/2559
541071003 นายเขมทัต ประชุมรัตน์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
541071413 นางสาวอริศรา นาคสีทอง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
541081130 ส.ต.ท.ไพโรจน์ ยกตั้ง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
541081172 นางสาววราทิพย์ ไชยนุ้ย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
541995012 นางสาวภัธวัน สินฉิม การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
542021051 นางสาวสีตีวัยด๊ะ ยูโซะ สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
542021064 นายอัดลี สะมะแอ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
542021473 นางสาวสุภาพัฒน์ ประทุมศรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
551011020 นางสาวจุฑามาส ด้ามทอง การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011339 นางสาวปิยะรัตน์ แซ่ย่วน การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011386 นางสาวอังคณา หาบยูโซะ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011391 นางสาวกมลชนก ตรีพันธ์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011510 นางสาวทิพวรรณ วงค์จันทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011588 นางสาวภัทรกันย์ บุญคง ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011785 นางสาวฟาติน มะลีแว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011787 นางสาวภัทรสุดา ยิ่งสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551011825 นางสาวอมรรัตน์ แสงเงิน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551031406 นายณัฏฐชัย เกตุแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1/2559
551061122 นางสาวนภัสวรรณ แก้วหล้า ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 1/2559
551071144 นางสาวเกศรา บุญรังษี การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071151 นางสาวจันทร์จิรา นิยมญาติ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071153 นางสาวจิตรานุช เนียมเล็ก การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071185 นางสาวปิยะลักษณ์ แซ่โฮ่ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071187 นายพชร คงสุวรรณ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071198 นายรัตนเทพ พัฒนรักษ์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071204 นางสาววเรรัต สุขสงวน การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071205 นายวาณิช เต็มไป การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071206 นางสาววาสิฐี มงคลเดชสวัสดิ์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071210 นายวุธนา กาญจนมุกดา การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071219 นายสมพงศ์ รงค์หิน การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071247 นางสาวจิตติมา ดาวกระจาย การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071263 นายณัฐพล ชั้นวิริยะกุลไพสิฐ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071410 นางสาวภัชรายุ เข่งเงิน การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071455 นางสาวกชพร วณิชย์ไกวัล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071521 นางสาวมาริสา ธรรมขันธ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071540 นางสาวนภัสนันท์ ลิ้มกุล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551071541 นายศักดิ์สิทธิ์ ขาวมาก เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
551081127 นางสาวปาริฉัตร ชุมเปีย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
551081143 นางสาวพิชชากร โรจนกิจ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
551081160 นายภาสุ โต๊ะประดู่ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
551081195 นางสาววัลยา แก้วศรีมาก นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
551081229 นางสาวสุพัตรา นิคะ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
551995030 นางสาวอวิกา จันทรชิต เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
551997072 นางสาวสุภาภรณ์ สุขสว่าง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
551997109 นายนุสรณ์ ช่อลำเจียก พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
551997110 นายบรรณวิทย์ เสือสุวรรณ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
551997129 นางสาวณัฏฐนันท์ กุลนิล ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
551997474 นางสาวพัชรนันท์ รัตนบุรี การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
552021085 นางสาวสุดารัตน์ สถิตย์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021235 นางสาวอาทิตยา เหล็มปาน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021352 นางสาวนฤมล ธรรมวาสี วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021368 นายรัชกร หวังจิ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021370 นางสาววันวิษา สลิเปน วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021377 นางสาวสารีนี สะแลแม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021380 นายอภิชาติ คงสมบัติ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021394 นางสาวณัฏยา กรดสัน วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021429 นางสาวปิยะกุล ชอบงาม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021438 นางสาวภาวิณี แก้วประดิษฐ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021463 นางสาวอารีนา วิมลจิตต์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552021500 นางสาวหทัยทิพย์ สายัณห์ เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552041091 นางสาวสุกัญญา พูลศรี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 1/2559
552051089 นางสาวเบญจมาศ มีชนะ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1/2559
552051120 นางสาวมัลธิกา รัศมีผะกาย สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1/2559
552051164 นางสาวสุมลฑา เณรานนท์ สาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1/2559
552051217 นางสาวภัททิยา เกิดแก้ว สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 1/2559
552087506 นางณัฐริกา ฤทธิ์มา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
552087523 นายอามีรินทร์ แซะอามา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
552995007 นางสาวนูรีย๊ะ มิยะ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
552995033 นางสาวชลธิชา มามิมิน เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
561087004 สิบโทบัญชา เสนุภัย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
561087007 ส.ต.ต.วินันท์ ทวิสุวรรณ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 1/2559
561995022 นายชนสิษฎ์ แก้วมณี พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561995034 นายคัชชา ศิริรัตนพันธ์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561995038 นางสาวอัสวานา สาและ เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561997110 นางสาวน้ำทิพย์ ลัภบุญ การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561997166 นางสาวธันยพร หนุนอนันต์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561997174 นางละวาย ขุนคต หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561997188 นางสาวเสาวคนธ์ เมืองสุข หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
561998006 นายสมศักดิ์ ตันติเศรณี การพัฒนาที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย 1/2559
562021053 นางสาวชุติมา คงจันทร์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021063 นางสาวนูรีซัน สาและ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021077 นางสาววาสนา แซ่เลี้ยว เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021082 นางสาวสุธิดา มาศโอสถ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021084 นางสาวสุรีย์พร รักษารัตน์ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021386 นายจิตรภณ กลิ่นจันทร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021390 นางสาวชลณิชา สายพาน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021395 นายณัฐพงษ์ บุญชุม วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021396 นางสาวทักษพร หลีน้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021406 นางสาวพิชญ์สินี ดำแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021411 นางสาวภัทรานิษฐ์ แอโสะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562021440 นางสาวอรอนงค์ บรมสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
562995007 นางสาวอังคณาวิสุ มณีนวล เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
571073095 นางสาวปาลิดา จันทบุรี การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073104 นายสิทธิภพ ตันติวุฒิพงศ์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073108 นางสาวอรจิรา โมราศิลป์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073110 นางสาวกัญญ์วรา แซ่หลี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073118 นางสาวจีรนันท์ ขุนเจริญ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073125 นางสาวทิพย์ธัญญา อารมฤทธิ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073139 นางสาวรวิวรรณ เสรีสมบูรณ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073149 นางสาวโศภชา รัตนคันทรง การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073151 นางสาวสาวิตรี อักษรศรี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073152 นางสาวสาวิตา อักษรศรี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073153 นายสิงหา สุภาวงค์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073161 นางสาวอุทัยวรรณ หนูวงศ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073165 นางสาวกวินณา กรอบเพ็ชร การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571073201 นายเอกรัฐ สุขศรีรัง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077012 นางสาวจตุพร ทัพประสิทธิ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077022 นางสาวจิรัชญา ปัตระวรรณ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077040 นางสาวทิฆัมพร ขำแก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077042 นางสาวธนพร พงษ์จีน การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077167 นางสาวมารียะ สาแม การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077171 นางสาวสุพิชฌาย์ ไชยวรณ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571077173 นางสาวอัญชนา ลาเตะ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571995063 นางสาวทศวรรณ รัญเพชร เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995064 นางสาวอนิสรา หนูเจริญ เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995071 ว่าที่ร้อยตรีทรงภพ เพชรอาวุธ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995073 นางสาวนิปาตีเม๊าะ สาอุวา หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995076 นางสาววริฏฐา อนุมณี หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995077 นางสาววลัยลักษณ์ มูสิกสง หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995079 นางสาวสิรัชญา พูลทอง หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571995085 นางสาวอัจจิมา สงสม หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997004 นางจิลาวรรณ สวัสดี การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571997007 นายปิติพงษ์ สุคนธผล การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571997009 นายพีรศักดิ์ เดชะ การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571997012 นางสาววรัญชลี เหรัญญาภรณ์ การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 1/2559
571997114 นายสุภณัฐ เนียมรัตน์ การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997175 นายธานินทร์ โสภิกุล พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997192 นางจิรัชญา สุขบูรณ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997195 นางสาวชาฮีดา ดาแม หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997197 นางญาซีเร๊าะ สะมะแอ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997203 นางสาวนิลิสมี ปาแย หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997212 นางสาวฟารัยดา ยาลี หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997218 นางสาวสุริญญา เบญฤทธิ์ หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
571997221 นางสาวอรอุมา รอดผล หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
572995008 นางสาวปิยธิดา เกื้อนุ่น เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
572995009 นางสาวเสาวคนธ์ สุวรรณโณ เคมีประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
572995015 ว่าที่ร้อยตรีสกนวัจน์ เกื้อเพชร์แก้ว เทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ 1/2559
581997103 นางรุ่งระวี สาเหล็ม การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
581997119 นางสารภี อ่อนรอด การบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 1/2559
531011385 นายธงไทย เวชศาสตร์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
531031262 นางสาวโสภารัตน์ ดิสโร จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
531031462 นางสาวสินีนาฎ นวลย้อย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
531031778 นางสาววริษฐา พิทักษ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
531061008 นายโกศล ฮวดเส็ง ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
531061014 นายชินวัตร สมทอง ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
541031291 นายณัฐพล สุมาลี พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
541031299 นายธนพัฒน์ บริรักษ์นรากุล พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
541031356 นายณัฐกิตติ์ แจ่มใส ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
541031575 นางสาวอรปรียา เม่งเอียด สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
541081174 นางสาววริษฐา วรรณโชติ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
541995013 นางสาววรรณี อมตเวทย์ การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551011313 นางสาวทิพย์นภา เพชรหนูเสด การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
551011671 นางสาวซุฟยานี สาเมาะ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
551011701 นางสาวสุกัญญา หมัดอะดั้ม ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
551011789 นางสาวนันต์อร พูลสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
551011806 นายวุฒิสุชา สุภาพ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
551031005 นางสาวคณิตา ช่วยรักษา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031010 นางสาวชฎาพร คงหาเพชร การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031014 นางสาวณัฐณิชา จันทร์ย่อง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031029 นายวรพล ทองยัง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031034 นางสาวศิริรัตน์ เพ็งลือชา วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031035 นางสาวสลิลทิพย์ ริยาพันธ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031039 นางสาวสุธาสินี อำภัยฤทธิ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031041 นางสาวสุมณฑา สุขหอม การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031044 นายอนุวรรต นาเหนือ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031046 นางสาวกนกขวัญ หอมบุตร การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031047 นางสาวกฤษณา บัวเนียม การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031048 นายกิตติ นิยะมะ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031049 นางสาวขวัญนภา เพ็ชรชู การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031050 นางสาวจรรยา หลีอาหมัด การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031052 นางสาวจุฑามาศ ทองชู การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031053 นางสาวจุฬาลักษณ์ ปลื้มใจ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031054 นางสาวเจนจิรา หนูทัด การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031055 นางสาวชฎาลักษณ์ ทองปาน การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031056 นางสาวทัศนีย์ มากชิต การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031057 นางสาวทิพย์สุดา จันทวงค์ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031058 นางสาวนวพร นรสิทธิ์พิทักษ์ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031059 นางสาวนัดดา หะสะเล็ม การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031061 นางสาวบุษยมาศ เนียมมีศรี การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031063 นางสาวปราชญ์ญาณี ขุนทอง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031064 นางสาวปวีณ์กร ขันธนิเทศ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031065 นางสาวปารีณา สันหละ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031066 นางสาวพรพิมล เสนดำ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031067 นางสาวพัชนิกานต์ นิลรัตน์ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031068 นางสาวพัชรินกรญ์ ภูวธรณ์วาศิน การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031070 นางสาวพารดา สุวรรณราช การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031072 นางสาวภัทรพร สังข์แก้ว การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031073 นางสาวยุภาพร วงศ์มณี การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031074 นางสาวยูวีตา บินเจะมะมิง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031075 นางสาวรังสิยา คงแก้วด้วง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031076 นางสาวรัฏฐาธิป จุลฉีด การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031077 นางสาววิกานดา จันทสะเร การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031078 นางสาววิจิตรา ทาเงิน การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031079 นางสาววิลดา โชติทอง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031081 นางสาวศุภรัตน์ เรืองคง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031082 นางสาวสกุลรัตน์ กาญจนะ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031083 นางสาวสัณห์สินี จันเสน การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031084 นายสันติชัย สุดชาดา การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031087 นางสาวสุปียา ปูเตะ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031088 นางสาวหนึ่งฤดี ทองสีแก้ว การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031089 นางสาวอมรรัตน์ ชัยเดช การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031090 นางสาวอรณี ระเหม การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031091 นางสาวอามีหน๊ะ มะหมัด การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031094 นางสาวกมลทิพย์ โมรา คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031096 นายกฤษฎา ทองชุม คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031098 นางสาวเกษรินทร์ แก้วมณี คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031099 นางสาวจันสุดา จันทรังษี คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031105 นางสาวธัญลักษณ์ คล้ายผดุงศักดิ์ คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031106 นางสาวธัญลักษณ์ จิตรอักษร คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031110 นางสาวเนตรชนก วิรุฬห์รัตกุล คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031111 นายบุรัสกร ทับชุม พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031112 นางสาวปภานัน เต็มรัตน์ คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031115 นายพยุงศักดิ์ ไชยเพชร คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031122 นายภารัช ตระกูลกำจาย ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
551031124 นางสาวรุจิรา อ่อนแก้ว คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031125 นางสาวลลิดา เกื้อกากร คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031126 นางสาววิมลรัตน์ น้อยยางแดง คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031127 นางสาววิรากร มนรัตน์ คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031130 นางสาวศุภมาส คงขำ คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031131 นางสาวโศรยา คงตุก คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031135 นางสาวสุนิศา กิมยู่ฮะ คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031137 นางสาวเสาวณี บุญนา คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031138 นายอดิสร ชูเชียร คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031141 นางสาวอุษา พรหมขาว คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031143 นายเอกสิริ อยู่คง คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031145 นางสาวฮานีซะห์ สิเดะ คณิตศาสตร์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031147 นางสาวกรรณิการ์ เศียรอุ่น จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031148 นางสาวกฤษณี เพ็ชรสงฆ์ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031149 นางสาวเครือมาส ชุมอินทร์ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031150 นางสาวจิรนันท์ สนยาแหละ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031151 นางสาวจิราวรรณ รักการงาน จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031152 นางสาวจิราวรรณ อนุกูล จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031154 นางสาวชุติกาญจน์ เครือเตียว การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031156 นางสาวณัฐธิดา ชนะพลชัย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031157 นางสาวณิชมน โรจน์ณรงค์ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031158 นายดนัยศักดิ์ ทองคำ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031159 นางสาวทิวาภรณ์ แก้วบัว จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031160 นางสาวเทพนภา สองสา วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031163 นายธีระศักดิ์ ช่วยเอี่ยม จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031165 นายปรัชญา บุญตามช่วย จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031166 นางสาวพรรณงาม รัตนบุรี การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031167 นางสาวพรสวรรค์ สุวรรณเรือง จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031168 นางสาวมณเฑียร สิงห์มี จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031170 นายยุทธการ อภัยรัตน์ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031171 นายราเชนทร์ สมถวิล จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031172 นางสาวรูฮาณี หมัดปลอด การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031175 นายวัฒนพงศ์ ล้วนเส้ง จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031177 นางสาววิมลมาศ ศรีถาวร การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031178 นางสาววิรดา ลัดดาวงศ์ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031179 นางสาวศิรินญา นวลจริง จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031180 นางสาวสิริลักษณ์ บัวคง จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031181 นายสุขสันต์ เพชรอาภรณ์ จิตวิทยาการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031183 นางสาวอุไรวรรณ ยามา การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031185 นางสาวกัญญาณี ใส้เพี้ย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031190 นายเกียรติศักดิ์ ทองสุข สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031191 นางสาวจริยา จินดา สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031194 นางสาวจันทร์จิรา รองเดช การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031200 นางสาวซัรลีกีน แวดาลอ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031201 นางสาวซีตีไฟโรส ดอเลาะ การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031209 นางสาวธิติกานต์ ดีกล่อม สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031217 นางสาวนูรไอนี มะเซ็ง การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031244 นางสาวสารินี ศรีเพ็ชร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031250 นางสาวอรวรรณ แล่ล่า การศึกษาปฐมวัย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031255 นางสาวอัสมา ยะดี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031257 นายกฤตวิทย์ ทองขาว พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031260 นางสาวขวัญอิสรา ขวัญมณี พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031261 นายจตุรงค์ ทองดี พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031262 นายจเร บาวแช่มช้อย พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031263 นางสาวจันทร์ติมา หม่อมคช พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031264 นางสาวจารุวรรณ กลั่นพิกุล พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031266 นางสาวจิราพร เพ็งมณี พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031267 นางสาวจิราภรณ์ ชูช่วย พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031269 นายชลธิต ทิ้งปากถ้ำ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031270 นายชัยวัฒน์ หลักเพชร พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031271 นายชาญชัย ชุมภูทอง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031273 นายฐปนัท อินพฤกษา พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031274 นายณัฏฐพล ใจห้าว พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031275 นายณัฐดนัย รักษา พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031276 นายณัฐพงศ์ เอียดเต็ม พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031277 นางสาวดรุณี จันทอง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031278 นางสาวดารารัตน์ จันทอง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031279 นายดำรงรักษ์ เรืองดำ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031280 นายธนธัช ปัญจวงศ์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031281 นางสาวธนวรรณ สุวรรณรัตน์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031282 นายธนวัฒน์ เส้งนนท์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031284 นายธีรภาพ สุขตาม พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031285 นายนก ศรีลาชัย พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031287 นางสาวนัจนันท์ ศรีพัธยากร พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031288 นายนันทพงศ์ สิทธิดำรงค์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031289 นายนิปุณ ทับไทร พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031290 นายนิรวิทย์ หวานทอง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031292 นางสาวนุชาดา จันทร์มัด พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031293 นายบิลาน หมันการ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031294 นายประพจน์ น้ำผุด พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031295 นางสาวปาริชาต แท่นแก้ว พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031296 นายพงศกร หอมตลบ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031297 นายพงศ์ทวี รัตนวงศ์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031298 นายพงศักดิ์ สายแก้ว พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031299 นายพนมพร สุดเสียงแจ้ว พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031300 นางสาวพรรณนิภา ไชยฤทธิ์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031302 นายภานุชิต โอฐิบาล พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031304 นายภูเบศร์ มุขแก้ว พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031305 นางสาวมนสิชา ไชยาวรรณ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031306 นายมาลิก เกษมสัน พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031307 นายยศวิน สายสว่าง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031309 นางสาวรุจาภรณ์ เรืองโรจน์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031310 นายวรายุทธ ลี้สกุลพิศุทธิ์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031313 นางสาววัลวิภา ดารารัตน์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031316 นายวีระชัย จิตรบุญ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031317 นางสาววรวี แก้วชัย พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031319 นายศตพร เลิศล้ำไตรภพ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031320 นางสาวศรีสุดา หนูสุข พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031321 นายศักดิ์ดา หาสกุล พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031325 นางสาวสมปรารถนา ดวงธัมยาล พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031326 นายสรียา อาทิเกิด พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031327 นางสาวสุพรรษา มณีคง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031328 นางสาวสุพัตรา จงรัตน์ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031329 นายสุวิชา วรรณคง พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031335 นายอัฐพร หลังแทะ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031339 นางสาวกรกนก โพธิ์แก้ว ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031341 นางสาวกวินนา ขุนเศรษฐ์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031342 นายกันต์ญวิช บุญเดช ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031343 นายกันตวุฒิ การดี ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031344 นางสาวกานต์พิชชา รอดเข็ม ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031345 นายกีรติ นันทพงษ์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031346 นางสาวขวัญฤดี ช่วยจันทร์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031348 นางสาวจันทิมา แหล่หู ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031349 นางสาวจุฑาภรณ์ บริรักษ์สกุลชัย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031350 นางสาวจุฑาภรณ์ ยมพมาศ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031351 นางสาวเจนจิรา สีดี ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031353 นางสาวชมลพร บัวสงค์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031354 นางสาวซอฝีย๊ะ ยีละงู ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031355 นางสาวณัฐญา นิลละออ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031356 นางสาวณัฐพร ดวงมุสิก ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031357 นางสาวณิชกมล ชูกลิ่น ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031358 นางสาวทิวากร ช่วยมงคล ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031359 นางสาวธนัชพร หมื่นขำ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031360 นางสาวธัญญลักษณ์ แดงช่วง ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031361 นางสาวนวรัตน์ เสมสมบูรณ์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031362 นางสาวนัฐถนี สุวรรณมณี ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031363 นางสาวนารีรัตน์ มีนุ่น ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031364 นางสาวเนตรนที อารีกิจ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031365 นางสาวเนตรนภิส สังขมณี ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031366 นางสาวปูชิตา โรจน์โมสิข ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031367 นางสาวพรพิมล พิรัตน์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031368 นางสาวพรสุดา ทองมา ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031369 นางสาวพัชริดา คงเปีย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031370 นางสาวภัสสร ทาปุ๋ย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031372 นางสาวเมธาวัณน์ แสงศรีจันทร์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031373 นางสาวรดามณี มณีภาค ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031374 นางสาววรรนิสา จุ้ยน้อย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031375 นางสาววรัญญา ช่วยพิชัย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031376 นายศรายุทธ ด้วงทอง ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031377 นางสาวศศิธร นาทุ่งนุ้ย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031379 นางสาวศศินิภา ศรีสงคราม ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031380 นางสาวศศิภา ทองชัย ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031381 นางสาวศัสยา เขมะไชยเวช ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031382 นางสาวศิริเกศ เพ็ชรขำ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031383 นางสาวศิริวรรณ จันทร์แสงกุล ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031384 นางสาวศุภาพิชญ์ เซ่งบุญเล่ง ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031385 นายสันติราษฎร์ ศรีหะรัญ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031386 นางสาวสิรินยา เจริญพงศ์ภักดี ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031387 นางสาวสิวาพร ไชยวิเศษ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031388 นางสาวสุกัญญา บริสุทธิ์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031391 นางสาวสุนิษา บัวบาน ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031392 นางสาวเสาวลักษณ์ ราชยอด ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031394 นางสาวหยาดพิรุณ เอกภาพไพบูลย์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031395 นางสาวอโณทัย หนักแดง ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031396 นางสาวอนงค์นุช พุดสวัสดิ์ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031399 นางสาวจริยา โฉมทนงค์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031400 นางสาวจิตติมา วงศ์จันทร์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031401 นางสาวจิรภรณ์ ชูประทีป ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031402 นางสาวฉวีวรรณ เกตแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031403 นางสาวเฉลิมขวัญ ประยูรเต็ม ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031404 นางสาวชมพูนุท คำธารา ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031407 นางสาวณัฐวดี อารามรักษ์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031408 นางสาวดรุวรรณ เทพเสถียร ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031409 นางสาวดาริน โชคเกื้อ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031410 นางสาวตติยา เพ็งสิงห์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031412 นายนพดล ฉัตรสุวรรณ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031413 นางสาวนราพร กุลชุมภู ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031414 นางสาวนริศรา พลนาคู ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031417 นางสาวปริยากร เกตุแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031418 นางสาวปาณิศา แซ่ตั้ง ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031419 นายพิสิฐ นพรัตน์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031420 นางสาวพุธิตา บุตรหลี ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031421 นางสาวฟัรซาน สะแมง ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031422 นางสาวภัณฑิรา นาคะสรรค์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031425 นางสาวมัลลิกา ตุ้มทอง ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031426 นางสาวรดา โออินทร์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031427 นางสาวรุ้งทิวา แก้วณรงค์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031428 นางสาววรรณิศา ลีละมาศ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031429 นางสาววราภรณ์ บัวเกตุ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031430 นางสาววริษฐา คลอดเพ็ง ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031432 นายปัณณทัต ขาวสุด ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031433 นางสาวศรัณย์พร ปราณจันทร์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031434 นางสาวศิรดา วงศ์คช ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031435 นางสาวสกาวรัก บุญโยม ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031436 นางสาวสกุลรัตน์ หนูชู ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031438 นางสาวสุทธิษา เพ็ญศรี ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031439 นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเกลี้ยง ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031440 นายสุริยัน พรหมพันธุ์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031441 นางสาวสุวรรณภรณ์ จันทร์ผุด ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031442 นางสาวหัทยา สุขศักดิ์ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031443 นางสาวอรุณี เจ๊ะมิ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031444 นางสาวอัจฉริยา หาญชูวงศ์สกุล ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031445 นางสาวอาทิตยา แดงแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031446 นายอิทธิกร เกตุประกอบ ภาษาอังกฤษ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031447 นางสาวกรกนก ไชยชาติ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031448 นางสาวกาญจนา ดวงน้ำแก้ว วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031449 นางสาวกาญชนา เสพคง วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031450 นางสาวแกมกาญจน์ พรหมแก้ว วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031451 นางสาวคัทธียา ฆังคะรัตน์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031452 นายจรันต์พร ทรัพย์สิน วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031453 นางสาวจิรวรรณ หนูเจริญ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031454 นางสาวจิราพร ยกตั้ง วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031455 นางสาวเจนจิรา ยมขรร วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031456 นางสาวเจนจิรา ฤทธิโชติ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031457 นางสาวณฐพร รองเดช วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031458 นางสาวณฐา สวัสดี วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031459 นายนพวิทย์ รักพงษ์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031460 นางสาวนริศรา วงศ์คำจันทร์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031461 นางสาวนันทิยา นุ่นจุ้ย วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031462 นางสาวปารมี ศิริคะรินทร์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031463 นางสาวพรรณทิพา สุวรรณวงศ์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031464 นางสาวพอซีย๊ะ ตอแลมา วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031465 นางสาวพิมพ์ลดา เนาว์นาน วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031466 นางสาวฟราเวีย ล่าเต๊ะ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031467 นางสาวมูนีเร๊าะ หมาดง๊ะ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031468 นางสาวยุวดี มีประเสริฐ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031469 นางสาวรุ่งลาวรรณ เจียรนัย วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031470 นางสาวฤตินันท์ นาคพันธ์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031471 นางสาววรรณรัตน์ แก้วช่วย วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031473 นางสาวภิญญาพัชร์ โทธรรม วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031474 นายศรารักษ์ เกลือนสิน วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031476 นางสาวสาวิณี เนื้อนาค วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031477 นางสาวสิริกร เหมาะเจริญ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031481 นางสาวสุพิศตรา ทองทิพย์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031482 นางสาวสุภาพร พรพจน์ธนมาศ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031483 นางสาวสุรัสวดี เพ็ชรนิล วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031485 นางสาวเสาวลักษณ์ จวนแจ้ง วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031487 นายอนุภัทร ช่วยขาว วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031488 นางสาวอรทัย อิกะศิริ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031489 นางสาวอรไท คงไพฑูรย์ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031490 นางสาวอรอนงค์ เต็มราม วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031491 นางสาวอังคณา ยอดดำ วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031492 นายเอกพงศ์ วิพลชัย วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031493 นางสาวกนกวรรณ กลับแป้น วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031494 นางสาวกนกวรรณ ศรีหะรัญ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031495 นายกรกช ตั้งเจริญลาภ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031496 นางสาวกฤตลักษณ์ คงเมือง วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031498 นายเขตคัมภีร์ จินดา วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031499 นางสาวจุฑามาศ อินทร์ฤทธิ์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031500 นางสาวชัญญานุช นาคินทร์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031502 นางสาวซูไฮนี หะยีกอเดร์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031503 นางสาวธิดาพร ฤทธิจักร วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031504 นางสาวนรารัตน์ อมรชาติ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031507 นางสาวนัติกา คิดเหมาะ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031508 นางสาวเนตรกนก ทองรักษ์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031510 นางสาวปวีณา รักยอด วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031511 นางสาวพิจิตรา หมัดหล๊ะ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031512 นางสาวพิชญา จีนศรีคง วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031513 นางสาวภนิตา ทวรัตน์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031514 นางสาวภัทราพร นาคบำรุง วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031515 นางสาวณิชาพัชร์ บุญยัง วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031516 นางสาวอนัญชาพิมพ์ จันทมณี วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031517 นางสาวยุพา หมีนพราน วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031519 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญเทพ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031520 นางสาวลีนา หมุดลิหมัน วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031522 นางสาววโรชา ช่วยเรือง วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031523 นางสาววิชุกานต์ บุญกาญจน์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031526 นางสาวภคมน ชนทัศน์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031528 นางสาวศรัญญา ปานโลหิต วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031529 นางสาวศิริวรรณ หนูเสน วิทยาศาสตร์-เคมี คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031530 นางสาวศุภรัสมิ์ ทิพย์รัตน์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031531 นางสาวศุรีภรณ์ กังแฮ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031532 นางสาวโศรยา สมบัติทอง วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031533 นายสยาม ช่างเหล็ก วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031534 นายสันติพร ส่อสืบ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031535 นางสาวสายฝน จงไกรจักร วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031536 นางสาวสาวิตรี ชูสังข์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031537 นางสาวสุดีย๊ะ ขำนุรักษ์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031538 นางสาวสุทธิชา ตันติธนดิศ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031539 นางสาวสุนิษา ศรีสมสู วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031540 นางสาวสุภาดา ถาวรสังข์ วิทยาศาสตร์-ชีววิทยา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031544 นางสาวกฤตติกา คะหะวงศ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031548 นางสาวเกษรินทร์ อินทกรูด วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031549 นางสาวขวัญฤดี ดำมุณี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031550 นางสาวจิราวรรณ ทองส่งโสม วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031551 นางสาวจุฑารัตน์ นาคทุ่งเตา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031552 นางสาวจุรินทร์ธร เกษรินทร์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031553 นางสาวชิดชนก สุขจันทร์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031554 นายไชยวัฒน์ เรียงทอง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031555 นางสาวสิริณพร ศรีสุข วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031557 นายณัฐวัตร บัวพรหม วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031558 นายนฤมิตร พวงพันธ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031559 นางสาวนวพร วัฒนศฤงคาร วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031560 นางสาวนัฐฐินันท์ เล็กประทุม วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031561 นางสาวนันท์นภัส เพชรมณี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031562 นางสาวนารีรัตน์ หรุดคง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031563 นางสาวนิตยาพร ชูสุวรรณ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031564 นางสาวเนตรชนก วิรัตน์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031565 นายบุญวิวัฒน์ ไชยทองรักษ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031566 นางสาวบุษรินทร์ เกื้อเกตุ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031567 นางสาวเบญจมาศ เรืองสุข วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031568 นางสาวเบญจวรรณ วงษ์จันทร์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031569 นางสาวประกายทิพย์ โยสาพันธ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031570 นางสาวปัณฑิตา ชูทอง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031571 นายปิยวัฒน์ ผิวดำ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031572 นายพชร ชูสกุล วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031573 นางสาวพัชราภรณ์ เกตุนิ่ม วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031574 นางสาวพัชรีญา เสือแก้ว วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031575 นางสาวพิยดา สอนเสนา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031577 นางสาวเพ็ญวิภา รัตนพิทย์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031579 นายภีรพัฒน์ ขำแก้ว วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031581 นางสาวรติรส พงษาวดาร วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031582 นางสาวรัชกมล เล่าตง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031583 นางสาวลัดดาวัลย์ บุญขวัญ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031585 นายวรัญชิต เต็มสังข์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031586 นางสาววรารัตน์ เหมาะทอง วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031587 นายวิทยา ทวีพงศ์ศักดิ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031588 นายวิทวัส จันอิ่ม วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031589 นางสาววิพัชรา เทพสุรินทร์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031592 นางสาวสาริศา ไพจิตจินดา วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031593 นางสาวสกุลรัตน์ เดโชศาสตร์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031594 นางสาวสุกัญญา ประกอบแก้ว วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031595 นางสาวสุธิดา คำจีด วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031596 นางสาวหนึ่งนภา ทองนิลภักดิ์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031597 นางสาวอตินุช บุญนวล วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031598 นางสาวอทิตา เชื้อจักร์ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031599 นายอมรเทพ แซ่ฮู้ วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031600 นางสาวอรอุมา เกื้อกูล วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031601 นางสาวโอชณา เพชรศรี วิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031602 นางสาวกชนันท์ แกล้วทนงค์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031604 นางสาวนภัทร ช่วยศรี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031605 นางสาวกนกวรรณ แซ่เตียว สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031606 นางสาวกมลทิพย์ รัตนะ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031607 นางสาวกันต์ชนก คงมณี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031608 นางสาวกาญจนา พรหมอินทร์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031609 นางสาวกุลสิริ สมบูรณ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031610 นางสาวจรัสพักตร์ หลันหน๊ะ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031611 นางสาวจิตตาภา มากแก้ว สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031612 นางสาวจิระประภา จารุพิสุทธิ์วงศ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031614 นางสาวจุฑารัตน์ สองสี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031617 นายชยุตพงศ์ กลิ่นเพชร สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031618 นายชัยธวัช พานิช สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031619 นางสาวชุติมณฑน์ สุขสวัสดิ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031620 นายฐาปกรณ์ พุทธจง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031621 นางสาวณัฐณิชา จันทฤทธิ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031622 นางสาวณัฐวดี นวลไทย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031623 นางสาวดวงกมล นวลวงศ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031624 นางสาวติยาพร นาคนิยม สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031625 นางสาวทัศวรรณ เมืองแก้ว สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031628 นางสาวนิลาวัลย์ ติณโสภารัตน์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031629 นางสาวนิสาชล แก้วคง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031630 นางสาวนุชนาฏ จันทร์ดี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031631 นางสาวนูรมา บือราเฮง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031632 นายประกอบ เยาวชินากร สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031633 นางสาวประพากร พุ่มศรี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031634 นางสาวปวรา รักขพันธ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031635 นายปวริศ สายวิจิตร สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031636 นางสาวปานชนก หมู่โสภิณ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031637 นางสาวปิยนันท์ ชูรักษ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031638 นางสาวพรประภา แก้วเมือง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031639 นายพัฒนพงษ์ ดวงฤทธิ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031640 นางสาวพัทธยา พุฒด้วง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031641 นายพิษณุ ชัยทอง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031642 นายพีรพล นวลมุสิงห์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031643 นายพีระศักดิ์ โกมลานนท์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031645 นายรัฐณรงค์ ปัตตะพัฒน์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031646 นางสาวรัฐตินันท์ วิภูษณะภัทร์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031647 นางสาวลลิตภัทร วณิกสัมบัน สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031648 นายศรัณย์ สงนุ้ย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031649 นายศิวรัตน์ รอดเมือง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031650 นางสาวสมฤทัย ศรีนาค สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031651 นายสันติวงศ์ คงช่วย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031653 นางสาวสาวินี จันทร์เย็น สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031654 นางสาวสิริลักษณ์ แสงแก้ว สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031655 นางสาวสิรีธร จันทร์ลอย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031656 นางสาวสุชาสินี จินดาวงศ์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031657 นายสุภชัย ปิ่นมณี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031658 นางสาวโสธยา พลอยมี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031659 นางสาวหทัยรัตน์ แก้วแดง สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031660 นางสาวหนึ่งฤทัย ชาตรี สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031661 นายอดินันต์ สายนุ้ย สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031662 นายณัฐรัชต์ เทียนงาม สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031663 นางสาวอมรา บุญไพฑูรย์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031664 นายอรรถพล สุริยวาลย์ สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551031665 นางสาวอริษา แก้วไทรหงวน สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551061013 นางสาวชวิศา บำรุงสุข ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
551071149 นายจรณชัย แซ่โค้ว การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551071175 นางสาวนิชกานต์ ไชยกุหลาบ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551071291 นางสาวบวรรัตน์ ชุลีนวน สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551071376 นายจิรยุศ อั้นขาว สังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551071381 นางสาวชนากานต์ หนูนารถ พลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551071396 นางสาวนาตาชา อิตัน การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551071473 นางสาวจุฑาทิพย์ สุวรรณหงษ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551071475 นายเจริญทอง บุญญะ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551071574 นางสาวอัจฉราภรณ์ จันทร์ประดิษฐ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551081068 นายณัฐพงศ์ สุวรรณธวัช นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
551081197 นางสาววาสนา ศรีษะน้อย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
551995033 นายประถมพงษ์ สายชุมพันธ์ นโยบายและการวางแผนสังคม บัณฑิตวิทยาลัย 2/2559
551997004 นางสาวจุฬารัตน์ พรหมมณี การวิจัยและประเมิน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551997061 นางสาวโรซนานี หะยีสาและ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551997071 นางสาวสุภา กำเหนิดทอง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551997134 นางสาวอัจฉรา ตาเล๊ะเจ๊ะโซะ ภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551997158 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนัยนา ประสิทธิพรม หลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
551997481 นางสาวอนุสรา ศรีสมบูรณ์ การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551997483 นางสาวอริสา เทพฉิม การจัดการธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
551998013 นายบรรจง ทองสร้าง การพัฒนาที่ยั่งยืน บัณฑิตวิทยาลัย 2/2559
552021344 นางสาวธนะดี เดชะพันธ์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
552021443 นางสาววรัญญา สุขโข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
552021485 นางสาวนูรวาณี ลาเตะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
552021555 นางสาวอามานี ยามูสะนอ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
552041074 นางสาวฐิติภัสร์ ไตรธีรโรจน์ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
552997012 นายชัยยุทธ์ ทองชัย การจัดการทรัพยากรการเกษตรอย่างยั่งยืน คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
552997025 นางสาววาลินี โสมณะ การจัดการระบบสุขภาพ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
561011001 นางสาวกมลชนก พงศ์ศรีโรจน์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011003 นางสาวกรวิภา ชำนิธุระการ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011004 นางสาวกัญญาวีร์ ชัยเพ็ชร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011005 นายขจรศักดิ์ ณ นรินทร์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011006 นางสาวขจีวรรณ สนิทมัจโร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011007 นางสาวขวัญแก้ว คงแก้ว การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011008 นางสาวขวัญแก้ว เซ่งแซ่ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011009 นางสาวจณิสตา บุญหวัง การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011010 นางสาวจารุวรรณ ลิ่มอรุณ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011011 นางสาวจิตตินี มลิวงค์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011012 นางสาวจิรัชญา สุภาไชยกิจ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011015 นางสาวช่อลัดดา ต่อวิวรรธน์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011016 นางสาวฐิตาพร สุขทับ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011017 นายณัฐสิทธิ์ จงรักษ์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011019 นางสาวดารารัตน์ สิทธิฤทธิ์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011020 นางสาวตรีรัตน์ ช่วยแท่น การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011021 นายธัญธร มุสิกรักษ์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011022 นางสาวธันยพร สุคันธรัติ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011024 นางสาวนลินา กระจ่างพัฒน์วงษ์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011025 นางสาวนิตย์รดี ทินนิมิตร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011026 นางสาวนิสารัตน์ ภู่สิริรัตนะ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011027 นางสาวนูรีซาร์ ดอเลาะ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011028 นางสาวปณิตา ดิรัญเพชร์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011029 นางสาวปรียาภรณ์ พวงโมรา การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011030 นางสาวปวีณา สาระวารี การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011031 นางสาวปาริตา เอ็กหลี การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011032 นางสาวปิยนันท์ ดำทิพย์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011033 นายภัคพงศ์ สุวรรณเพชร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011035 นางสาวรัชฎาภรณ์ ปิ่นทองพันธุ์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011036 นางสาวรัตน์ตญา มณีรัตน์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011037 นางสาวลินดา มุเก็ม การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011038 นางสาวลินดา หมานระเด็น การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011040 นางสาววรรณชนก สิทธิพงศ์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011041 นางสาววรรณิดา สุวรรณมณี การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011042 นายวสันต์ สุวรรณกาญจน์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011043 นางสาววิชุดา สารพัฒน์ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011044 นางสาววิลาวรรณ จิตรตรง การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011045 นายวุฒิภัทร ศรีโยม การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011046 นางสาวศมนวรรณ ลิ่มเครือยาน การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011047 นางสาวศรุตา นุกูลสุวรรณ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011049 นางสาวศิโรชญา ศรีวะปะ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011050 นางสาวสรวรรณ ขุนทอง การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011051 นางสาวสายใหม่ อธิราช การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011052 นางสาวสิรัญญา ช่วยนุกูล การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011053 นางสาวสุธิดา ทองวิเชียร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011054 นางสาวสุภาพร ศรีปาน การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011055 นายสุววัฒก์ สุวรรณนิมิตร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011057 นางสาวเสาวลักษณ์ มะโร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011058 นายอนพัทย์ มัชฌิมาภิโร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011060 นางสาวอังคณา อินทเล การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011062 นายอัฟนันท์ มูซอ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011064 นางสาวอารีญา เส็นสมมาตร การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011065 นางสาวอินทิรา เส้งคุ่ย การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011066 นางสาวกชาพร รุ่นมี ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011067 นางสาวกนกวรรณ จันทัน ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011068 นางสาวกมลทิพย์ จิ้วฮวด ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011074 นางสาวกูรอยละห์ สาและ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011076 นางสาวจริยา นิยมเดชา ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011077 นางสาวจิดาพา ศรีวิเศษ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011078 นางสาวจิตติมา อินนุพัฒน์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011079 นางสาวจุฑามาศ บุญมี ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011080 นางสาวชฎาพร ทองนวล ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011081 นางสาวชุติมา อัตปัญญา ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011083 นางสาวซาฮารูมี เบ็ญจุฬามาศ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011084 นางสาวเซาเดาะห์ ริทธิ์โต ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011089 นางสาวทักษพร บุญสุวรรณ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011091 นางสาวธัณยากร เรศประดิษฐ์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011092 นางสาวธันย์ชนก พรหมอินทร์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011093 นายธีระวัฒน์ ใหม่จุ้ย ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011094 นางสาวนพวรรณ ขันทะเสน ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011095 นางสาวนภสร จอมศรี ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011096 นางสาวนภาพร เกตสุวรรณ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011097 นางสาวนฤมล ทองขวิด ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011099 นางสาวนัดดา เพ็ชรสุวรรณ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011100 นางสาวนัทลีภรณ์ ชุมแก้ว ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011101 นางสาวนันทิสา แก้วเมือง ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011102 นางสาวนาตยา อินทสุวรรณ์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011103 นางสาวนุสรอ ยูโซ๊ะ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011105 นางสาวนูรไลฮา สาเมาะ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011107 นางสาวนูรีดา บัวนาค ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011110 นางสาวเบญจวรรณ วิเชียรทอง ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011111 นายปฏิวัฒ วิศุภการ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011118 นางสาวพัชริดา หนูพระอินทร์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011119 นางสาวพัชรินทร์ นิลระตะ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011123 นางสาวภณิดา ดำฝ้าย ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011127 นางสาวรัตติกาล บุรุษราษฎร์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011133 นางสาววราภรณ์ นุ่นสงค์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011134 นายวศิน สังข์หนุน ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011139 นางสาวศิวะพร ชัยศิริ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011140 นายศิวา ช่วยนวน ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011141 นางสาวศุทธินี ฤทธิศักดิ์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011145 นางสาวสุกัลยา นิยมเดชา ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011146 นางสาวสุดารัตน์ สุดเจริญ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011147 นางสาวสุทธิกานต์ อินทโชติ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011148 นางสาวสุธาวัลย์ หนูมาก ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011149 นางสาวสุนันทา วรศักดิ์นุกูล ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011151 นางสาวสุพรรษา ยิ่งยง ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011152 นางสาวสุภาวดี คีรีรัตน์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011153 นางสาวอนันตรา บัวศรี ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011154 นายอภิวัฒน์ ถาวรนุรักษ์ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011156 นางสาวอรอุมา แก้วศรีทอง ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011157 นางสาวอังคณา จันทร์เกตุ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011158 นางสาวอัญชญา มรรคาเขต ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011163 นางสาวอารยา แก้วฉาง ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011165 นายเอกภพ สมใจ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011166 นายฮัมดี มาหม๊ะ ภูมิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011169 นายคุณากร มีล่อง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011171 นางสาวจิรวดี เลี่ยมสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011173 นางสาวฉันทิสา สุชาติ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011174 นางสาวชนัฐฐา ดวงสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011176 นางสาวชนิกานต์ บุญฉาย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011177 นางสาวชุติมา คลองยวน การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011179 นางสาวณัฐณิชา ธรรมวิเศษศักดิ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011180 นายณัฐนนท์ รังษีสว่าง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011182 นางสาวดนยา ขวัญนุ้ย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011184 นางสาวธนาภา สุขสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011185 นางสาวธมลวรรณ บุบผะโก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011186 นางสาวนภชล คงพรม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011188 นายปิยนัน ดำสม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011189 นางสาวเปมิกา ติ้วสกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011192 นายพิษณุ โสะสมาคม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011194 นายภัทรพงค์ บุญทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011195 นางสาวภัทรมน เข็มจรัส การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011198 นางสาววนิดา วงษ์โรจนกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011199 นายวรฉัตร เอียดแก้ว การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011200 นางสาววิภาวรรณ สุวรรณะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011201 นางสาววิสารัตถ์ เจียวก๊ก การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011202 นางสาวศิริขวัญ เมฆตรง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011204 นางสาวศุทธินี โทบุรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011205 นายสุกฤษฎิ์ เพ็ชรสงฆ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011207 นางสาวสุประวีณ์ จันเกิด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011208 นายสุรเดช ประคุณหังสิต การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011210 นางสาวสุวนันท์ สุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011212 นางสาวอนิสรา พรหมเสนะ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011214 นางสาวอรอนงค์ ขันทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011215 นางสาวอรุณกมล หนูพุ่ม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011216 นางสาวอัจฉราภรณ์ แสงงาม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011217 นางสาวอัญชลีภรณ์ จิตตะศิริ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011218 นางสาวอัมรา อินอาภรณ์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011219 นางสาวอามาริษา ทองฉีด การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011221 นางสาวอารียา เกยทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011222 นางสาวกันต์สินี ศรีสุวรรณ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011223 นางสาวจุฑารัตน์ พัชนะ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011224 นายเจษฎา นุ่มนิ่ม การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011225 นายชยุต ตะทวี การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011226 นายฐาปกิจ วงษ์ชนะ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011229 นางสาวณณัฏฐา ผ่องแผ้ว การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011230 นางสาวดุษฎี ศิริวุฒิ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011231 นางสาวถิรดา สัญวงค์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011233 นางสาวนภาวรรณ นาดอน การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011235 นางสาวนิภาพร ยอดดี การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011236 นางสาวบัณฑิตา ปิ่นพรหม การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011238 นางสาวปรารถนา วงศ์วัฒน์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011240 นางสาวฟาริดา ห้วยจันทร์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011243 นางสาวเรืองทิพย์ เจริญศรี การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011245 นายศุภชัย ดาวัน การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011248 นายสยมภู เดชะ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011249 นางสาวสิริขวัญ ฤทธิ์เดชา การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011250 นางสาวสุขจิตร เส้งวุ่น การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011251 นายสุธน พรมสวัสดิ์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011252 นางสาวสุภัสษร เภอบาล การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011253 นางสาวสุภาภรณ์ ศรีไชย การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011255 นางสาวเสาวภา ศรีเนตร การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011256 นางสาวอาทิตย์ธันวา ทองมณี การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011257 นางสาวอารยา แซ่หลี การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011261 นางสาวชวพร ไชยมะโณ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011262 นางสาวณัฐกานต์ ปิลกะพันธ์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011264 นางสาวต่วนฟัตฮียะห์ โตะกูบาฮา สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011267 นายธวัชชัย อนันต์ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011269 นางสาวนัฐฌิมา แสงแก้ว ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011271 นางสาวเนตรชนก อุไรรัตน์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011273 นายพุฒิพงศ์ จะรา ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011274 นางสาวยาวาเฮ มะนูวา สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011275 นายยุทธศักดิ์ อุปมล ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011279 นายลัทธพล ทองศรีจันทร์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011282 นางสาวศศิกร สุริยันยงค์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011287 นางสาวสุทธิชา นวลแก้ว ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011289 นายอมรินทร์ ณ พิบูลย์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011290 นางสาวอังคณา พิทักษ์ณรงค์ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011291 นางสาวกนก เตี้ยเสมอเชื้อ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011292 นางสาวกนกวรรณ สมรูป ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011293 นางสาวกมลพรรณ กะราลัย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011294 นางสาวกมลวรรณ อินทปาน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011296 นางสาวมนัชนันทน์ กระแสร์สาร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011299 นางสาวกานต์ธีรา พิพัฒน์ชวลิต ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011300 นางสาวกุลนิดา สุวรรณบำรุง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011301 นางสาวเกตติมา กาญจนะประยูร ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011302 นายโกศล จันทร์บุญพิทักษ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011304 นางสาวจันทร์วลัย เหลืองเพชรงาม ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011305 นางสาวจิรภัทร์ คงอ่อน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011306 นางสาวฉัตรกาญจน์ จันแก้ว ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011307 นางสาวชฎาพร ถิระผะลิกะ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011308 นางสาวชลลดา เกตุเทพ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011309 นางสาวเชษฐ์ธิดา จันทร์ประเสริฐ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011311 นางสาวณฐพรรณ ลักษณะนุวงศ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011312 นางสาวณัฐธยาน์ ขุมเงิน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011313 นางสาวณัฐวดี ราชพลี ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011314 นางสาวณิชากร หลิมสิริภาพ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011315 นางสาวดุษฎี ศรีนาค ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011316 นางสาวดุสิดา ทวีกุล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011317 นายทศพร แซ่ยุ้ง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011318 นางสาวทิพย์เกสร กาญจนะ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011320 นางสาวธมลวรรณ ขอสันติวิวัฒน์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011321 นางสาวธันย์ชนก บุญเดช ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011323 นางสาวธิดารัตน์ แสงสุมโน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011325 นางสาวนพวรรณ พันธ์เกต ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011326 นางสาวนภาพร ทำนักผล ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011327 นางสาวนภาวรรณ สีเงินยวง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011328 นางสาวนริษา สุขรินทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011329 นางสาวนรีกานต์ กั้งเหล้ง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011331 นางสาวนันทกา แก้วบุตรหรั่ง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011332 นางสาวนุชจรีย์ เรียนมาแทน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011334 นางสาวบุณยรัตน์ งามขำ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011335 นางสาวปฐาณิการ์ ชูดำ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011336 นางสาวปนัดดา คุณชญานันท์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011338 นางสาวปัทมา แวกิจิ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011339 นางสาวปิยาภา ศิริไพรวัน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011340 นางสาวปุณฑริก มีสุขศรี ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011342 นางสาวผุสิตา ขวัญนุ้ย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011343 นางสาวพรทิพย์ คงเชื้อจีน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011344 นางสาวพัชรพร คุ่ยยกสุย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011345 นางสาวพัสตราภรณ์ ศิรินทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011346 นายพิพัฒน์ มีสิทธิ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011349 นางสาวภัทรกันต์ ศรีช่วย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011350 นางสาวภิญญาพร เพชรศรีเปีย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011351 นางสาวมณฑาทิพย์ ล่องแดง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011353 นางสาวมาริษา จุลจินดา ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011354 นายยุทธการ รัตนะ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011356 นางสาวรุ่งอรุณ มูลทอง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011357 นางสาวลลิดา สุวรรณลักษณ์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011358 นางสาวลัดดาวัลย์ โชติวนาวรรณ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011360 นางสาววรฤทัย จันทร์เลื่อน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011361 นางสาววราพร รักชุม ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011362 นางสาววลัยพรรณ สังข์ป้อง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011364 นายวิจิตร ปู่ลาย ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011365 นางสาววิชชุกร รามอินทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011366 นางสาววิภาวรรณ แซ่ตั้ง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011367 นางสาววิศัลย์ศยา ประสิทธิชัยวุฒิ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011368 นางสาวศิริพร ครุพงศ์สิริ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011369 นางสาวศิริพร หนูกรุโณ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011370 นางสาวสมฤทัย สุวรรณหลิ่ม ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011371 นายสราวุฒิ ทองวงค์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011374 นางสาวสุธิดา ดำด้วง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011375 นางสาวสุนิษา คำทอง ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011377 นางสาวสุวิลักษณ์ อินทร์จันทร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011378 นางสาวหนึ่งฤทัย เขียดนิน ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011380 นางสาวอัญชณา เสรมราษฎร์ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011382 นางสาวอาภาศิริ วัฒนภิญโญ ภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011383 นางสาวกชกร ตั้งไตรทิพย์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011384 นายการียา ยูโซ๊ะ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011385 นายกิตติศักดิ์ แดงศรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011386 นางสาวจันทมาภรณ์ รักหอม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011388 นางสาวจิรัญญา อินท่าม ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011390 นางสาวณัฐกานต์ เกตุแก้ว ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011391 นางสาวณัฐธิดา วิริยะสัทธา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011392 นางสาวถลัชนันท์ เนตรบุตร ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011393 นางสาวธารารัตน์ บุรีศรี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011394 นางสาวธิดารัตน์ รำเทียมเมฆ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011396 นางสาวปริยาภัทร เพ็ชรจรูญ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011400 นางสาวพิมพกานต์ ยอดสวัสดิ์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011401 นายไพรัช นิลวรรณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011404 นายภานุวัฒน์ มานพ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011405 นางสาวภาวิดา บุญสนอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011406 นางสาวมธุริน หมันเจริญ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011407 นางสาวมุกดา สอนทอง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011408 นางสาววิมลสิริ พูลศิลป์ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011411 นางสาวสารีนา อุมา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011412 นางสาวสินีนาฎ สุวรรณโณ ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011414 นางสาวเสาวรส หนูด้วง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011415 นางสาวเสาวลักษณ์ รักเหมือน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011416 นายอดิศร วงษ์นา ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011417 นางสาวอมรรัตน์ เกื้อเส้ง ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011420 นางสาวอิสริยา ขวัญอ่อน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011421 นางสาวกนกศรี เอียดเนตร ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011422 นางสาวการีมะห์ สะมะแอ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011423 นางสาวกูตัสนีม กูสกุล ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011424 นางสาวจาริณี เส็นอี ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011425 นางสาวชลิตา พันธุสะ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011426 นางสาวซอฮาบีย๊ะ เบ็ญดือราแม ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011430 นางสาวซาฮารา เจะและ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011431 นางสาวดารุณี สูน่าหู ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011432 นางสาวน้ำฝน หวังสป ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011433 นางสาวนุชรินทร์ กามาจิ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011434 นางสาวนุสรียา สามะ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011435 นางสาวนูรมา สมาแอ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011436 นางสาวนูรมา สาและ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011439 นางสาวฟาฎีล๊ะ โสดาหวัง ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011440 นายฟิกรี ปิ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011441 นายไฟซอล บิลสัน ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011443 นางสาวมณีรัตน์ จีนกลับ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011444 นางสาวมาลาตี เสียมไหม ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011445 นางสาวยะมีล๊ะ หวังเก็ม ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011446 นางสาวยูสรี ดอเส็น ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011448 นางสาวรุสนี เจ๊ะอาหวัง ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011451 นายวิวัฒน์ บิลหัด ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011457 นายอับดุลฮากีม สนู ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011458 นางสาวอัยนี ลาเตะ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011459 นางสาวอัสมาอ์ สาหรี ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011460 นายอัสรี มือลี ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011463 นายอาหะหมัด กอตอ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011465 นางสาวฮากีม๊ะห์ เปี่ยมใจจิ ภาษามลายู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011468 นางสาวกมลชนก ขวัญมณี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011469 นางสาวกาญจนา พุ่มห่อ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011470 นายจักรี จันทา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011471 นางสาวจันทร์วิมล หนูคำสวน ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011472 นายจิรวัฒน์ ปึงสิริชัยกุล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011473 นายจิระเดช คำธร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011474 นางสาวจิราพร คงเรือง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011475 นางสาวจิราพัชร แก้วนุ้ย ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011476 นางสาวจิราภรณ์ ก่อเกียรติกานต์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011477 นางสาวชลนิสา แดงช่วง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011478 นางสาวชลิตา เก็มเบ็นหมาด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011479 นางสาวชาลินี บุญสวัสดิ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011482 นางสาวซัยนับ มะลี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011483 นางสาวซามีเร๊าะ มะยี ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011484 นางสาวซาราฮ์ หมัดบิลเฮด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011487 นางสาวฐิตารีย์ ขาวเผือก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011489 นางสาวณัฐวรรณ ทวีพงศ์ศักดิ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011490 นางสาวทิพวรรณ ศรีสุข ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011491 นางสาวธดาภรณ์ ศรีวิสัย ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011492 นายธมล สุขโข ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011495 นางสาวนรานุช ปรีชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011496 นางสาวนันทิดา มีแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011497 นางสาวนันทิตา พรมโสภา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011498 นางสาวนามทิพย์ อักษรวงศ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011499 นางสาวนิตชรัตน์ นิลวิเชียร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011501 นางสาวนิศากานต์ ลาภาวชิรากูล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011502 นางสาวนุรอาซีกีน สะนิ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011504 นางสาวนูรฮาฟีซา แลซอ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011506 นางสาวเบญจพร ภาชนะ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011507 นางสาวเบญญาดา สูงใหญ่ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011508 นางสาวปราณปริยา คณาอัมพร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011509 นางสาวปรานัสดา นุ่มศึก ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011510 นางสาวปัทมา เสมศักดิ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011511 นายพงศ์ธร นันทบุตร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011512 นางสาวพัณวดี หมัดสุเด็น ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011513 นางสาวพิชญา ศักราพร ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011514 นางสาวพิมพ์ยาห์ ชูเมือง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011515 นางสาวฟัตมา บากา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011516 นางสาวภรัณยา พุฒแก้ว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011518 นางสาวภัทริกา พิริยะภาคย์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011519 นางสาวมาริษา เพชรชุม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011520 นางสาวมิธิรา พิริยะภาคย์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011521 นางสาวมูสพีรอฮ สาและเม็ง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011522 นายยูกิฟลี หะยีเต๊ะ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011523 นายยูฮัน สาแม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011524 นางสาวรจนา ทิพย์ประเสริฐ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011525 นางสาวรุ่งนภา แก้วเขียว ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011526 นางสาวรุจยา บุญฤทธิ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011527 นางสาววรรณนิสา เนตรทองคำ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011529 นางสาววรวรรณ พันธ์รอด ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011530 นางสาววราภรณ์ บุญส่ง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011531 นางสาววิมลิน ราชา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011532 นางสาวเวณิกา บุษบงค์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011533 นางสาวแวรุสนา แวสุหลง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011535 นางสาวศุณิสา คงพรหม ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011536 นางสาวญาโณทัย ชุมศรีเมฆ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011537 นายสิทธิกร ตรีวรรณจุฑา ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011538 นางสาวสิริลปวีณ์ อัคคีสุวรรณ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011539 นางสาวสุกัญญา เดโชศาสตร์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011540 นายสุทธิชัย ดวงใส ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011541 นางสาวสุมาลี รุ่งนพกิจไพศาล ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011543 นางสาวหฤทัย สาวินาจ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011546 นางสาวอามามี ดอเล๊าะ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011547 นางสาวอาอีเสาะ กูวิง ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011548 นางสาวอินทุอร ศิริพันธ์ ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011549 นางสาวกมลนัทธ์ สิทธี สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011551 นางสาวกัญญ์วรา พุ่มโพธิ์ สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011553 นางสาวเกวลิน ลาภมาก สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011554 นางสาวขนิษฐา วัฒนะนุกูล สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011555 นางสาวคอยรีญะห์ มะนุง สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011559 นายณัชพล อุดมรัศมีอภิกุล สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011561 นางสาวณัฐณิตา โชติธรรมโม สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011566 นางสาวนิธิวดี พุดคุ้ม การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011569 นายปรนาท บุญรอง สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011570 นางสาวผกามาส สุทธินวล สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011571 นายรัฐศาสตร์ คงไชย การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011575 นางสาวศรัณยา เมฆหมอก สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011576 นายศักดิธัช ประเสริฐเพชรมณี สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011577 นางสาวศุภมาส ถาวรนุรักษ์ สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011582 นางสาวเสาวลักษณ์ แท่นสุวรรณ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011584 นายอดัม หลีหวัง สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011585 นายอภิสิทธิ์ บุรินทรวรวิทย์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561011586 นางสาวอัลลนา เสมอสา สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011588 นางสาวกฤษฎาพร หวานเหลือ การปกครองท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011589 นายปภัทรภูมิ พินิจสกุล การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011591 นางสาวสุฑารัตน์ สายทอง การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011593 นางสาวกุลชลี อายุสุข การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011596 นางสาวนันทฉัตร งามแม้น การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011599 นางสาวพัชชนก นวลทอง การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011600 นางสาววรรณณิศา ศรีเพชร การจัดการทรัพยากรมนุษย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011604 นางสาวชฎาพร จำนงค์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011607 นางสาวปณิดา แก้วบริสุทธิ์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011609 นายปิยพนธ์ โชติรัตน์ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011610 นางสาวพิชญากร ดิสถาพร การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011611 นางสาวภาวนิศ แก้วกูล การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011612 นายรัฐพงศ์ ทองดำ การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011613 นายอภิรักษ์ พรหมเพชร การพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011615 นางสาวธนพรรณ ศรีสุขใส ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011619 นายสุริยา แปลงจะโปะ ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011624 นางสาวปวีณ์นุช ด้วงสูงเนิน ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011626 นางสาวอัสมาห์ อะกอลี ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011627 นายจักรพงศ์ ชุมไชโย สารสนเทศศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011630 นางสาวธมลวรรณ วงวอน ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561011631 นางสาวฉัตริกา ราชเมืองขวาง ประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2/2559
561031001 นางสาวกัซมีรัน สาและ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031003 นางสาวแคทลียา ราชพลี การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031004 นางสาวจารุวรรณ พลศร การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031005 นายจิตรภาณุ พชรปกรณ์พงศ์ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031006 นางสาวจิตรา ชัยเพชร์ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031007 นางสาวจุฑารัตน์ เดชสุวรรณ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031008 นางสาวฐานิดา พิชัยอุดมพร การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031009 นางสาวณัฐสิมา จิเหลา การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031010 นางสาวดาราลักษณ์ พูลสมบัติ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031011 นางสาวทิพยวิมล แซ่เห้ง การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031012 นายเทิดพงษ์ คงแก้ว การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031013 นายธนกรณ์ ยศกิจ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031014 นางสาวธนพรรณ ยายมาก การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031015 นางสาวนพรัตน์ วงศ์ประเมษฐ์ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031016 นางสาวนวิยา อินทชิต การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031017 นางสาวนาฏอนงค์ พลการ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031018 นางสาวนาดา หมัดหมัน การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031019 นางสาวนารีรัตน์ นานช้า การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031021 นางสาวนิสัลมียะห์ อิสาเฮาะ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031023 นายปัณณวัฒน์ ช่วยชู การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031026 นางสาวพัชรี หนูตีด การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031030 นางสาวมนัสญา ทองเรือง การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031031 นางสาวริยาณี เจ๊ะดอ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031032 นางสาววารี ชัยเพชร การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031033 นางสาวศรีสุดา สุดถนอม การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031034 นางสาวศิริวรรณ งามดอกไม้ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031036 นายสิทธิโชค เอกพันธ์ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031039 นางสาวอรอนงค์ กำเหนิดผล การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031040 นางสาวอุทัยวรรณ จันทนพันธ์ การวัดและประเมินทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031129 นางสาวกมลชนก ปานก้ง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031130 นายกิตติพงศ์ พรหมเทพ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031131 นายคุณานนต์ อมฤตโกมล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031133 นางสาวจิรัชญา หนูอนันต์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031134 นางสาวจีรนันท์ สุดใจ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031135 นางสาวจุฬาลักษณ์ โนะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031137 นางสาวชัญญา ศรีจันทร์ทอง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031138 นายชัยสิทธิ์ ชูแก้ว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031139 นายชินวัตร ชูชุมพล เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031144 นางสาวนฤมล พรหมคล้าย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031145 นางสาวนุชนาฏ แคนยุกต์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031146 นางสาวนุชนาถ ถมมาลี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031147 นางสาวนูรมี สะนิวา เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031148 นางสาวเนตรนรา หะยีเจะปูเตะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031149 นายปรเมศษ์ ใจแก้ว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031150 นายประเมศฐ์ พิพิธชนินันท์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031151 นางสาวปิยณัฐ ปราบปราม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031152 นางสาวพรทิวา ทองรักษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031154 นางสาวพัชริยา ปวงทะนะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031158 นางสาวณฐมน หนูชัย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031159 นายกรวิทย์ คงสิบ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031160 นางสาวศศิชา ศรีระสันต์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031162 นายศุภณัฐ ศิริหล้า เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031163 นางสาวสิริจันทร์ทรา เส้งเลี่ยม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031165 นายสมบัติ เทพพรหม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031166 นายสหรัฐ โจถาวร เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031167 นางสาวสายธาร ทองรักษ์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031168 นายสิทธิชัย แสงอรุณ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031169 นางสาวสุธิมา เลื่อนแก้ว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031170 นายอนิรุจน์ บุตร์น้อย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031171 นายอนุชา สุทิน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031172 นายอรรถพล ปลอดเถาว์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031173 นายอับดุลฮาดีย์ โรมินทร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031174 นางสาวอาภาพร งามอยู่ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031176 นายอารีฟีนท์ สาแล๊ะ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031177 นายอิทธิพล แจ้งใจ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561031178 นางสาวอุษณีย์ หิรัญรัศมี เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561061165 นายพัฒน์ศรุต ช้างนิล ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
561061176 นายวิศรุต แก้วพิทักษ์ ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
561061187 นางสาวอรทัย ทองโท ศิลปะการแสดง คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
561061195 นายอรรถพล ฟุกล่อย ดุริยางคศาสตร์สากล คณะศิลปกรรมศาสตร์ 2/2559
561071002 นางสาวกนกวรรณ พรหมดวง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071003 นางสาวกมลวรรณ บูรณะกิจ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071004 นางสาวกรกนก ไชยศรี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071005 นางสาวกรรณิการ์ ทวีพัฒนะพงศ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071008 นางสาวกัตติกา จีนลอย การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071009 นางสาวกิตติยา พริกบางเข็ม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071010 นางสาวกูซา ต่วนสาและ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071011 นายเกียรติศักดิ์ วงศ์ปัญญากุล การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071012 นางสาวจัสมีน เบ็ญตะเหย็บ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071013 นางสาวจิรภัทร์ นิลโมทย์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071014 นางสาวจิราภรณ์ แก้วดี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071015 นางสาวฉัตรธิดา ชัยทองสุขทอง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071016 นางสาวฉัตรวรี หมอกแก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071017 นางสาวชญานิศ คุ่มเคี่ยม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071018 นางสาวชนิดา สุขแก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071019 นางสาวชนิตา ชำนาญเหนาะ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071020 นายซาลีม คงหัด การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071021 นางสาวฐานิศา พงษ์พินิจ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071022 นางสาวฐิติกุล บรรจงธุระการ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071023 นางสาวณัจจิรา อังคะรา การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071026 นางสาวตรงกมล พรหมสังคหะ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071027 นางสาวธนัชพร แซ่พัว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071028 นางสาวธัญจิรา ทองใย การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071029 นางสาวธัญญา ฟองศักดิ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071030 นายธันวา สิงขโรทัย การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071032 นางสาวนริศรา ปลงใจ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071033 นายนัฐวุฒิ ศรีเงิน การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071034 นางสาวนาถลดา สระศรี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071035 นางสาวนาอีมะห์ นิมะ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071037 นางสาวนิรมล กาญจนพรหม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071038 นางสาวนิสรินทร์ กูวิง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071039 นางสาวนูรไฟร์รูส เจะเด็ง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071041 นางสาวนูรีซัน เด็นยี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071042 นางสาวนูรีฮัน หมะตาแห การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071043 นางสาวบัณฑิตา มุสิกพงศ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071044 นางสาวบุษยา ราชบุรุษ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071045 นางสาวเบญจรัตน์ แก้วฟุ้ง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071046 นางสาวปฏิญญา ทองเจือเพชร การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071047 นางสาวปมิตตา แดงขาว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071048 นางสาวปริยากร เทียนสันต์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071050 นางสาวปาริดา เวลาดี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071051 นางสาวผกามาศ พุทถนอม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071052 นางสาวพนิดา ราชบุรุษ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071053 นางสาวพรรณิดา แพนเดช การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071054 นางสาวพลอยไพลิน มัตตะพงค์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071055 นางสาวพัชรินทร์ สุขศรี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071056 นายพิเชษฐ์ พรพิริยล้ำเลิศ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071057 นางสาวพิมผกา ดวงธรรม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071058 นางสาวพิมพกานต์ มีจิตต์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071059 นายพิสิษฐ์ ศิริสวัสดิ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071060 นายพีระศักดิ์ สิทธิรัตน์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071061 นางสาวฟาฎีละห์ กอและ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071062 นายฟุรกรณ์ หะยีอิสมาแอ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071063 นางสาวภัณฑิรา สายแก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071066 นางสาวมาซีเตาะ สะติรัน การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071069 นางสาวรื่นฤดี มโนสงค์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071071 นางสาวรุซนานี บอซู การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071073 นางสาววรรณา กะสิรักษ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071074 นางสาววรรณี กะสิรักษ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071075 นางสาววรัญญา ทองแก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071076 นายวันฉัตร พรมเวช การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071078 นางสาววิชุกร วิสุระสิทธิ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071083 นางสาวศิริวิมล ปิดเมือง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071085 นางสาวสมฤทัย อินทรพรหม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071086 นางสาวสายบัว ทรายคำ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071087 นางสาวสาวิตรี เเสงมณี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071088 นางสาวสิริพร ทองแท่น การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071089 นางสาวสิริพร ศรีหาบัณฑิต การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071090 นางสาวสิริรัตน์ มินชะ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071091 นางสาวสุกัญญา นายาว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071092 นางสาวสุกาญดา พันธุ์คง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071093 นางสาวสุดธิดา ชูรส การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071095 นางสาวสุธานี ราชแป้น การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071096 นางสาวสุพัฒตรา รอดชุม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071097 นางสาวสุพิชญา เอี๋ยวฉุ้น การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071098 นายสุวิจักขณ์ ช่วยจันทร์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071099 นางสาวสุวีณา สลาม การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071101 นายโสณะ โอชโร การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071102 นางสาวหทัยชนก สามแก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071104 นางสาวหฤทัย ยอดสอน การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071105 นางสาวอนงค์นาถ อุปเสน การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071107 นางสาวอนงนาฏ มีมุสิทธิ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071108 นางสาวอภิญญา จันทระ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071109 นางสาวอริฑา อินนุรักษ์ การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071110 นางสาวอามีนะห์ จารู การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071111 นางสาวอาศัสรา สังข์แก้ว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071112 นางสาวอุทัยวรรณ คงทอง การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071113 นางสาวอุสนีย์ หม่าหลี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071114 นางสาวโอบอุ้ม ถึงศรี การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071115 นางสาวฮัสวาณี อาแว การบัญชี คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071116 นางสาวกนกกาญจน์ สักโต การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071117 นางสาวกนกพร นิลวิจิตร การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071119 นางสาวกาญจนาภรณ์ อ่อนอินทร์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071124 นางสาวจุฑามาศ ทองทวี การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071125 นางสาวเจนจิรา คงกล้า การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071130 นายณัฐวุฒิ ลู่เกียง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071131 นางสาวดวงกมล จักขุมณี การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071132 นางสาวทฤษฎี สงค์แดง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071134 นางสาวนินัสริน บินหะยีดิง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071138 นางสาวประภัสรา สังข์ทอง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071141 นางสาวพีรณัฐ เลิศชัยพัฒนกุล การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071142 นางสาวฟารีดา กาหม๊ะ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071146 นางสาวมธุรส คงสาม การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071149 นางสาวมารียะ จิตภาค การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071155 นางสาวลัดดาวรรณ ถาดทอง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071158 นายวรภพ สายทอง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071159 นางสาววรรณวิสาข์ แก้วเจริญ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071161 นางสาววิชุดา จันทรแสง การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071162 นายวิศรุต หิรัญญสมบัติ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071167 นางสาวสวภาว์ บัวดำ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071169 นางสาวสุไกย๊ะ บิลล่าเต๊ะ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071171 นางสาวสุพรทิพย์ คงจันทร์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071172 นางสาวอชิรญา สีแก้ว การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071176 นางสาวอริสรา ทิพย์รักษ์ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071177 นางสาวอัญณิชา สุวรรณโณ การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071178 นางสาวอัยนา บิลหมัด การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071180 นางสาวอุไรวรรณ สังพิชัย การจัดการการค้าปลีก คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071183 นางสาวกัลญาภรณ์ สุขเสพ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071186 นางสาวจิดาภา หนูสมตน การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071187 นางสาวจิราภา อินทกูล การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071188 นางสาวชลธิดา นุ่นสังข์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071189 นางสาวชวนทิพย์ แซ่ลิ่ม การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071190 นางสาวญาณิศา คงดี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071191 นางสาวญามีดา แท่นทอง การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071193 นายณรงค์ วังแจ่ม การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071194 นางสาวณัฏฐณิชา ว่องมงคลเดช การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071195 นางสาวณัฐชา ไชยพฤกษ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071197 นางสาวตรีวัน ง่วนสน การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071198 นางสาวถนอมศรี พรหมศรี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071199 นายทศรส พรหมมา การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071201 นางสาวทัศน์ทยา อักษรพันธ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071203 นางสาวพัฒธนวดี มัทยาท การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071204 นายธนาวัสน์ ไชยถาวร การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071205 นางสาวธมลวรรณ คุ้มทรัพย์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071207 นางสาวธัญพร อรรคแสง การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071210 นางสาวนลพรรณ ช่วยแสง การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071211 นายนรินทร์ บัวแก้ว การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071212 นางสาวนฤภร บุญราช การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071214 นางสาวนาดา ช่วยรอด การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071215 นางสาวนิตยา เหร่าหมัด การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071216 นางสาวนูรียา หมีนปาน การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071217 นางสาวเนตรนภา หลำสะ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071218 นางสาวบัณฑิตา ดิษฐ์จนพงศ์พร การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071219 นางสาวบุสรอ เจ๊ะมะ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071220 นางสาวปกิตตา ช่องรักษ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071222 นางสาวพรรษวรรณ ทองเส็ม การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071223 นางสาวพัชรี ทองชะนะ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071224 นางสาวแพรพรรณ อรัญดร การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071225 นางสาวภัทราภรณ์ อักษรศรี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071226 นายภูริณัฐ ตันวิพัฒน์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071229 นายมนัสชัย สงวนบุญ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071230 นายมูฮัรรัน เวาะและ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071231 นางสาวเมธาวดี รุ่งบานจิต การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071234 นางสาวรติมา รักเผือก การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071235 นางสาวรัชฏาภรณ์ ดำไชโย การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071236 นางสาวรัฐฐาทิพย์ ทองรักษ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071237 นางสาวรุสนา แสละ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071239 นางสาววรวรรณ ขวัญแก้ว การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071241 นายวรวิทย์ พรหมสมปาน การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071244 นายศักราช สินธนบดี การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071245 นายศิวกร สังขกุล การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071246 นางสาวศิวปรียา ธรรมธินโน การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071249 นางสาวสุธิดา ช่วยศรีสวัสดิ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071250 นางสาวสุภานิช อุ่ยวัฒนพงศ์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071251 นางสาวสุมิตรา สังข์ทอง การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071252 นางสาวสุวณี สินนุเคราะห์ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071253 นางสาวหทัยชนก แก้วชูเชิด การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071254 นางสาวหัสนี อาแว การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071255 นายอดินันท์ ไวยวรรณจิต การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071259 นางสาวอรจิรา แซ่ตั้ง การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071261 นางสาวอามานี ลงซา การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071263 นางสาวอาอีชะฮ์ หละหมัน การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071264 นางสาวอีสมีดา บูแม การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071265 นางสาวฮายานา วานิซอ การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071266 นางสาวกนกวรรณ พูลสวัสดิ์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071267 นายกรกฎ วัดแก้ว การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071268 นายกฤษณะ มนูญดาหวี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071269 นางสาวกฤษณี เอียดเจริญ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071270 นางสาวเกษรา ชุมมิ่ง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071271 นางสาวขวัญพร กมลเจริญ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071273 นางสาวจิราพร อรรถรัฐ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071274 นางสาวจุฑามาศ ชินคำ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071278 นางสาวชนนิกานต์ ขุนจันทร์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071279 นางสาวชลธิชา แซ่แต้ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071280 นางสาวชุติมา บริรักษ์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071281 นางสาวซูรีย๊ะ ราชชำรอง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071282 นางสาวซูไฮลา อาบู การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071283 นางสาวฑิฆัมพร พงศ์ขจร การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071284 นายณฐนนท์ ไชยนาเคนทร์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071285 นางสาวณัฐชยา เทพอำนวย การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071286 นางสาวณัฐธยาน์ ยางทอง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071288 นางสาวณิชภักดิ์ ภิรมย์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071289 นายทศพร อุบล การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071290 นายธนภัทร ลำธารทอง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071291 นางสาวธรรยพร สงเคราะห์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071292 นางสาวธัชพร ณรงค์กูล การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071293 นางสาวธัญญารัชต์ ชูปาน การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071294 นางสาวธันวษา เพ็งจันทร์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071296 นางสาวนฤมล สิงห์ศรีสันติ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071297 นางสาวนัฐธิกุล ล้อมคง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071298 นางสาวนัทธมน ณ พัทลุง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071299 นางสาวนิรชา สลีหมีน การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071301 นางสาวนูรซาบีลา สือนิโฉง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071302 นางสาวปภาวี ช่วยเอื้อ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071303 นางสาวประภาศรี เวชกะ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071305 นางสาวปัณฑิตา ประชุมชนะ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071306 นายปาฏิหาริย์ บูชาร์ลี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071308 นางสาวปิยวรรณ หลานหมีน การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071309 นางสาวปิยะนุช อภัยมณี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071310 นางสาวพงศ์สุภา แก้วศรี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071311 นางสาวพัทธนันท์ สะดี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071312 นางสาวฟาตีมาห์ เปาะจิเส็ง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071313 นายภพัศกรณ์ พูลแก้ว การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071314 นางสาวภัสร์ฐานันตร์ ศรีนภาดร การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071316 นายมนชาติ วงศ์สุวรรณ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071317 นางสาวมารีตาร์ หมัดอะด้ำ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071319 นางสาวเมทิณี เงินเจริญ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071320 นางสาวยุพเยาว์ หุนเจริญ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071321 นางสาวรูบีนา เระปูตา การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071322 นางสาววนิดา จันทวดี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071324 นางสาววันฤดี คชคีรี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071325 นางสาววัลลดา ตือมาแด การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071326 นางสาววัลลภาภรณ์ เมืองสุวรรณ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071327 นางสาววิภาวรรณ ไชยผลอินทร์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071329 นายสิทธิพงศ์ ศรีปล้อง การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071333 นางสาวสุภัทรา สุขธร การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071335 นายสุวิทย์ บิลหีม การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071337 นางสาวเสาวลักษณ์ มุสิกรังศรี การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071338 นางสาวเสาวลักษณ์ สุทธินิมิตร การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071339 นางสาวอฐิติญา ศรีสุวรรณ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071342 นางสาวอรทัย วิสมิตนันท์ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071348 นายอิบรอเฮง หามะ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071349 นางสาวอุมาภรณ์ ทองชาติ การประกอบการและการจัดการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071350 นางสาวกมลวรรณ ธรรมทินโณ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071351 นางสาวกรรณิการ์ ขานจ่า เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071353 นายณัฏฐคุณ มหันตมรรค เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071354 นางสาวกาญจนาพร แสงสันต์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071355 นายกิตติพงศ์ สิทธิโสธา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071357 นางสาวจริยา พลังไกร เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071358 นางสาวจันทิมา แซ่ด่าน เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071363 นางสาวจิรัฐติกาล เครือทอง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071365 นางสาวจุฬาตรี ชะยานัย เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071366 นางสาวเจนจิรา พันทา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071367 นางสาวชนกานต์ คงทอง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071374 นางสาวฐิติมา ศรีสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071375 นางสาวณัชชา ศรีวิเชียร เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071376 นางสาวณัฐธิดา ชูปาน เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071377 นางสาวณิชยา มณี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071378 นางสาวดารารัตน์ จันทร์ฝั้น เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071379 นายทิวากร รอดเนียม เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071380 นายธนกฤต ชื่นสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071381 นางสาวธนพร เพ็ชรัตน์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071382 นายธนภัทร ทนงศักดิ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071383 นายธนวรรดิ สุวรรณวงศ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071384 นายธนวรรธน์ ขุนเจริญ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071385 นายธนากร แดหวา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071388 นางสาวน้ำทิพย์ ขวัญหวาน เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071391 นางสาวนูร์อาซีกีน มะดาฮู เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071393 นางสาวเบญจมาภรณ์ จิตตัง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071394 นางสาวเบญวลี เกษมุล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071397 นางสาวปรีญารัตน์ พรหมบรรฑิต เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071399 นายปานศักดิ์ ปาคะเชนทร์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071401 นางสาวพนิดา โดยประกอบ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071402 นางสาวพรชนก แดงสกล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071403 นางสาวพัชราภรณ์ งามไตรไร เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071405 นายพีรนันท์ สุวรรณมณี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071406 นายพีรยุทธ ทองสงฆ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071407 นายพีระพล บริพันธ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071410 นางสาวภวิศา หวังอะ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071411 นางสาวภารดี ณภากูล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071412 นางสาวมะลิวัลย์ ทองเคลื่อน เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071414 นางสาวรักษิณา มีบุญ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071415 นางสาวรัชณีย์ ศรีชุมพวง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071417 นายวรภัทร แสงคำลือ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071418 นางสาววรรณกานต์ เพียรสกุล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071419 นางสาววรรษมน นิลพานิช เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071420 นางสาววราภรณ์ สุวะโจ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071423 นายศราวุธ ดำสุวรรณ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071424 นางสาวศรีวัลลภ อาจณรงค์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071425 นายศิรชัช แดงขาว เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071428 นายสมพร บุตร์หลวง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071429 นายสรวิศ น้ำผุด เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071430 นางสาวสิริกานต์ ขุนรัตน์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071432 นางสาวณัฐพัชญ์ วารี เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071433 นางสาวสุดารัตน์ เพชรจู เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071434 นางสาวสุทธิดา เม่งช่วย เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071435 นางสาวสุธิมา รัตนกันทา เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071436 นางสาวสุธิษา เกษเพชร เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071437 นางสาวสุพรรณิการ์ แก้วมรกต เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071438 นางสาวสุภาพร อนันตกระจาย เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071439 นายสุรเชษฐ วิบูลย์พันธ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071441 นางสาวสุวลักษณ์ รักบุญ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071442 นางสาวเสาวดี เรืองประดับ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071443 นางสาวเสาวนีย์ คำสีสุข เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071444 นางสาวหฤทัย ทองนุ่น เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071445 นางสาวองค์อร หวังสวาสดิ์ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071446 นายอดิศักดิ์ วรรณทอง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071447 นายอนันต์ เจนนัดที เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071449 นายอภิลักษณ์ มิ่งมิตร เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071450 นางสาวอรปรียา จันทะคาร เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071453 นางสาวอัมพิรา ชื่นกลิ่น เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071456 นางสาวอาภาพร เหมนะ เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071458 นางสาวอิสรา หนูละออง เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071459 นางสาวเอมอร สุขนุกูล เศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561071463 นายสราวุธ บุญธรักษา การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561073127 นายจุติพล แพงยอด การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561073165 นางสาวอรษา สุดเอื้อม การตลาด คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 2/2559
561081004 นางสาวกนกวรรณ ไกรแก้ว นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081005 นางสาวกนกอร พูนสง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081006 นางสาวกมลชนก พูลภักดี นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081007 นางสาวกมลพร จันทร์ด้วง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081013 นายกันตศักดิ์ รอดเกลี้ยง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081014 นางสาวกัลยรัตน์ รักชน นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081017 นายกิติศักดิ์ พรมสะอาด นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081023 นายเกียรติวุฒิ พิมพ์โคตร นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081028 นายจักรี หนูพุก นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081034 นางสาวจุฑามาศ บุญเนื่อง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081039 นายเจนณรงค์ ปลอดคง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081041 นางสาวฉวีวรรณ อินทสุวรรณ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081042 นางสาวฉัตรทิพย์ พันธุ์ทอง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081044 นางสาวชนัญชิดา เพ็ชรโภคา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081045 นางสาวชนัญญา หอมชื่น นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081055 นายโชต แสงอรุณธาราวัฒนา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081057 นางสาวซาบารีต้า บินหลี นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081060 นางสาวณัฎฐิกาญจน์ คงรักษ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081062 นายณัฐวุฒิ โชติการ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081064 นายดรัณภพ หึงษาชู นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081069 นายทรงวิทย์ อ่อนรู้ที่ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081071 นางสาวทิพย์สุดา คงทอง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081076 นางสาวธนภรณ์ เพิ่มสุข นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081086 นายธีระวุฒิ อิสสระ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081088 นายนพดล รอดแก้ว นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081090 นางสาวนพรัตน์ ดำชุม นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081099 นางสาวนัสรา แตมามุ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081100 นางสาวนัสริน เกษมสันต์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081103 นายนิธิ คีรีเดช นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081104 นางสาวนินัสรี หะนิแร นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081107 นางสาวนูรุลฮูดา มามุ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081126 นางสาวปิยวรรณ สุพรรณพงค์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081128 นางสาวผกาวรรณ ฉัตรชัยวงศ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081129 นางสาวผาณิตา ตปนียะพงศ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081133 นางสาวพนิดา จุลภักดิ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081135 นางสาวพรทิพย์ ทองฉิม นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081139 นายพฤฒิชัย สระทองอ๊อด นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081140 นางสาวพัชรีย์ นพวิจิตร์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081141 นางสาวพิมพ์นิภา สุวรรณมณี นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081146 นายภคพณ คงทอง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081147 นางสาวภณิตา โดยประกอบ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081148 นางสาวภัคหทัย สระทองไล นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081152 นางสาวภานุชนารถ เมืองแก้ว นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081156 นายภูริช อนันต์ประเสริฐ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081158 นางสาวมณฑาทิพย์ ศรีคะรัตน์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081168 นายรัชชานนท์ ทิพากร นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081169 นางสาวรัชนีกร แก้วสุวรรณ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081170 นางสาวรัชนีกร สิงห์ศรีสันติ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081172 นางสาวรุจีรัตน์ จุลหอม นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081174 นายฤทธิชัย ทองหยู นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081179 นางสาววรรณวิษา โพยนอก นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081182 นางสาววราภรณ์ เสรีอภิวัฒน์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081183 นางสาววราภรณ์ แสงเงิน นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081188 นางสาววาสนา เพ็ชราการ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081191 นายวิทวัฒน์ กาฬสินธุ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081193 นางสาววริศรา สินสาย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081195 นายวีระยุทธ อินทร์ช่วย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081202 นางสาวศิริญาณี ภู่ภักดีพันธ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081210 นางสาวสรพรรณ ณรงค์เดชา นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081211 นางสาวสรารัตน์ เต็กสุวรรณ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081212 นายสราวุธ สุขะปานะ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081215 นายสันดุสิต สมกำลัง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081226 นางสาวสุธีญา พูลเพิ่ม นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081227 นางสาวสุพรรษา ชายเสย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081233 นางสาวหทัยชนก เวฬุวนารักษ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081241 นางสาวอภิญญา ประชุมรัตน์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081245 นางสาวอรกช พรหมนิมิตร นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081251 นางสาวนัจกร อิสสภาพ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081252 นางสาวรดาธร นาทุ่งนุ้ย นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081256 นายอาราฟัต วาหาบ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081258 นายอิทธิพัทธ์ รัตนพงษ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081259 นางสาวอินธุอร สุระสังวาลย์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561081266 นางสาวฮามีดะห์ หะยีดอเลาะ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087513 นางสาวเณฏิรัตน์ วิเศษเมธานนท์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087521 นายธนาพัฒน์ พูพงษ์ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087526 นายธีระ สายพรม นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087542 นายพงษ์ธร แก้วภักดี นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087544 นางสาวพันทิพา ไชยเลิศ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087560 สิบเอกวระวิทย์ อุบลสุวรรณ นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561087639 นายอัธพนธ์ แพ่งเมือง นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ 2/2559
561995017 นางสาวผกามาศ ปานแก้ว เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561995020 นางสาวอาลิสา สายทอง เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
561995091 นางสาวกานดา มีสุข การศึกษาเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะศึกษาศาสตร์ 2/2559
562021001 นางสาวกนกวรรณ กวมทรัพย์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021003 นางสาวกุลวรางค์ มรดกเกษม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021004 นางสาวเกวลี มณีล่ำ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021005 นางสาวขวัญฤดี สะอาด คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021006 นางสาวจริยา เขียวน้อย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021007 นางสาวจิรนันท์ ศรียวง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021009 นางสาวเจนจิรา คำแหง คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021010 นายเจษฎา โดดโดย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021011 นางสาวชลภิชา รอดทิม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021012 นางสาวชารีต้า หมัดเต๊ะ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021013 นางสาวชุลีพร กำปา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021014 นางสาวซูไฮนี สิรอมา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021015 นางสาวญาณนันท์ คงบุรี คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021017 นางสาวดวงกมล รักศีล คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021018 นายธีรพล นพพานิช คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021019 นางสาวปารณีย์ เลื่องวาณิชย์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021020 นายพรประสิทธิ์ ไชยยศ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021021 นางสาวเพชร คงพล คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021023 นางสาวมูนีเราะ ฮามะ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021024 นางสาวยามีละ อาแด คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021028 นางสาววิลาวรรณ หนูศิริ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021030 นางสาวศศิกานต์ ทองสาย คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021031 นางสาวศิริพร สุขเกษม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021032 นางสาวศิริวรรณ วัดพรหม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021033 นางสาวสิรินาถ นวลวัฒน์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021034 นางสาวนูรฟาดียา สะตือบา คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021036 นางสาวสุกัญญา อะสัน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021037 นางสาวสูรยาณี แดเบาะ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021038 นางสาวหทัยชนก เมืองทรัพย์ คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021039 นางสาวอมรรัตน์ รักงาม คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021040 นางสาวอัจฉราพรรณ พลเยี่ยมแสน คณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021043 นางสาวกมลวรรณ ขวัญพรมศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021046 นางสาวกุลนาถ บุญแก้ว เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021047 นางสาวขวัญธิดา จันทร์พรหมศรี เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021051 นางสาวจิราภา ไชยแก้ว เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021052 นางสาวจีราพร ศรีคราม เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021054 นางสาวซากีนะห์ เซ็ง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021057 นายณัฐภูมิ เหนียดบุตร เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021059 นางสาวนฤมล นาคประดับ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021062 นางสาวนูรไอนี แวกะจิ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021064 นางสาวปกรแก้ว ขันแข็ง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021069 นางสาวฟาตีฮะห์ โตะตะเซะ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021070 นางสาวฟิรดาว สีหมัด เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021071 นางสาวฟิรดาวส์ มะเซ็ง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021072 นางสาวมาดีฮะ สะมะแอ เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021088 นางสาวอรอนงค์ พลูหนัง เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021090 นางสาวอาตีก๊ะ อาแด เคมี คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021095 นางสาวกมลรัตน์ จันปราด เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021098 นางสาวจิตรานุช ขุนทอง เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021099 นางสาวจินดา ดำวุ่น เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021101 นางสาวจุฑารัตน์ สุขไสย เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021105 นางสาวธนพัฒน์ ฆังคะมโณ เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021107 นางสาวบุษยา เอียดแก้ว เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021108 นางสาวประวีณา ไปแดน เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021109 นางสาวปัทมา กลับดี เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021110 นางสาวรอฮานี อูเมง เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021113 นางสาวศิรินญา สุขงาม เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021114 นางสาวอารียา เพอสะและ เคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021115 นางสาวกรรณิกา พฤษวานิช จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021116 นางสาวกษพร ใหมอ่อน จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021117 นางสาวกัญญา หลงโดย จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021121 นางสาวจิตบุณย์ จงรัก จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021122 นางสาวเจนจิรา แซ่ตัง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021124 นายชาติภูมิ ชูทิ่ง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021126 นางสาวซุลฟา มะมิง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021127 นางสาวณัฐวดี ปราบทมูล จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021129 นางสาวธนภรณ์ เจ๊ะดะระหมาน จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021130 นางสาวนัฎฐิกา รัตนนิยม จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021133 นางสาวนิภาราตี เขียวชอุ่ม จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021134 นางสาวนูรดีรา เจ๊ะเล๊าะ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021135 นางสาวปรียานุช พรเลิศอนันต์ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021137 นางสาวพันธิสา แก้วประสิทธิ์ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021138 นางสาวพาตีฮะห์ บือราเฮง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021139 นางสาวพิชญดา นาคอ่อน จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021140 นางสาวเพ็ญศิริรัตน์ ขุนสมุทร จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021142 นางสาวภานุชจรีย์ ว่องไว จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021143 นางสาวมรกต แซ่เจง จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021145 นางสาวรัชดาภรณ์ ลูกสะเดา จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021146 นางสาวศรัณญา สุวรรณโณ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021147 นางสาวศศิธร สุขนุ่ม จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021148 นางสาวศศิธร เพชรนวล จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021151 นางสาวอรทนา ยอดณรงค์ จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021156 นางสาวอูมมี แขวงบู จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021157 นางสาวอูแมมูเน๊าะ รอแม จุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021164 นางสาวกวินนาฎ สงสุรินทร์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021165 นางสาวกัญชลีภรณ์ เรืองศรี ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021166 นายกิตติพงษ์ ศรีกุมาร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021169 นางสาวคามีละห์ เบ็ญอับดุลรอซีด ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021170 นายจรัญ ปัจฉิมเพ็ชร ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021171 นางสาวจารุวรรณ พัฒนภากรณ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021172 นายจีรวุฒิ เพิ่มพูล ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021176 นางสาวณัฐพร ทองรักษา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021177 นางสาวณัฐสุดา กุลวงศ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021183 นางสาวธนาภรณ์ มีภพ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021189 นางสาวนุจรี เคล้าละม่อม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021190 นางสาวนูรไอนี บูเกะ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021192 นางสาวนูรีซัน สะอุ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021194 นางสาวปิยนุช มาพูล ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021195 นางสาวปิยะลักษณ์ อังคะวัฒนา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021196 นางสาวพรรณพิลาส ดำแก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021198 นางสาวพิจิตรา อินทรคง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021201 นางสาวฟาตีฮะห์ อุเซ็ง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021202 นางสาวภาวินี นาคพน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021204 นางสาวยาวารียะ นาสอบง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021205 นางสาวรังสิยา จิตรีนพ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021207 นางสาวรุ่งฤดี ชูศรีขวัญ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021208 นางสาวรุ่งฤดี แววทองรักษ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021210 นางสาวแวนูรมี กุแวกามา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021211 นางสาวณัฏฐกานต์ ศิริพันธ์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021213 นางสาวสุดธิดา จันทร์เลื่อน ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021214 นางสาวสุนิสา เพชรเรือนทอง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021215 นางสาวสุวนันท์ สาระทิพย์ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021216 นางสาวสุวภัทร จิตรแก้ว ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021217 นางสาวโสรายา วาหะ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021218 นางสาวหทัยชนก ศรีสุวรรณ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021220 นางสาวอภิญญา คงเซ็น ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021224 นายอาหามะ ผูหาดา ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021225 นางสาวอุทุมพร เชาว์ช่าง ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021227 นางสาวไอลดา มิดุหมัด ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021228 นางสาวฮันนาน หะยีสาแม ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021229 นางสาวฮูดาดีนี ดาโอ๊ะ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021230 นางสาวกนกวรรณ กอแก้ว เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021231 นางสาวกุลกาญจน์ หวานรอบรู้ เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021232 นางสาวจิราพร คงแจ่ม เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021233 นางสาวจุฑามาศ ชูมณี เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021237 นายนพพร พรหมสาลี เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021238 นางสาวนุจรีย์ เจ๊ะยะหลี เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021240 นายพงษ์ศักดิ์ มะขามป้อม เทคโนโลยีและการจัดการพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021249 นางสาวจิราภรณ์ ใหม่ชู เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021251 นางสาวจุฑามาศ ด้วงฉีด เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021252 นายเฉลิมชัย ทำพะพันนะ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021258 นายณรงค์ฤทธิ์ อำไพ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021260 นายนราวิชญ์ ฤทธิมนตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021265 นายฟารีดล นิรมาณกุล เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021271 นายสิทธิศักดิ์ รักยิ่ง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021276 นายอนุชิต เซี่ยงหว่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021278 นางสาวฮาซานาห์ กอและ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021279 นายกิตตินันท์ แซ่ลิ้ม ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021280 นางสาวจุฑามณี ใจดี ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021282 นายณัฐวัฒน์ บิสนุม ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021283 นายนฐพล จาริยะ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021285 นายรังสรรค์ ปลื้มกมล ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021286 นางสาววิภามาศ เจ๊ะพงค์ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021287 นางสาวศิริลักษณ์ ประสานสงค์ ฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021296 นางสาวจุฑามณี ซุยกิม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021297 นายเจตนันท์ ชัยสงคราม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021304 นายทักษิณ หลังสตา วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021305 นายธนวิชญ์ พันธุ์ฉลาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021306 นางสาวนุรอาตีกะห์ บินมะ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021311 นายบัลลังก์ ชวลิตสิทธิกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021312 นางสาวเบญจวรรณ สุขขัง วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021315 นายพิชชากร จรจรัญ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021318 นายภิพัตร์ สายแก้ว วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021319 นางสาวมะลิวัลย์ เหมสลาหมาด วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021320 นางสาวมาลิกุล รอหีม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021326 นายวันทนากร เทพรัตน์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021327 นางสาววิภาสินี ยศศิริ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021328 นางสาวศิริภัทร ตุลยกุล วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021333 นายสิทธิโชค ชูทิพย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021334 นางสาวสุธาทิพย์ สัมพันธมาศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021335 นางสาวสุภาพร คณะครุฑ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021345 นางสาวกชพร บรรจบดี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021347 นางสาวเกษราภรณ์ ทองแกมนาค วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021348 นายเกียรติศักดิ์ แซ่แต้ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021349 นางสาวจุฑามาศ ชุมบุตร วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021350 นางสาวฐิติรัตน์ ทองเนื้อสุข วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021359 นางสาวปิยธิดา รังสิกุล วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021364 นางสาวมณฑลี ชุมศรี วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021365 นายยูสรอน อาแซ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021371 นางสาวสุนิษฐา ดวงแก้ว วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021372 นางสาวสุภาพร คงพิทักษ์ วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021376 นางสาวอภัฎณิฎา รัตนคช วิทยาศาสตร์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021382 นางสาวกัญนิกา ยศกิจ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021391 นางสาวชุติมา ภู่ร้อย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021392 นางสาวฐานัญญา แก้วมณี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021393 นางสาวฐานิกา หนูคงแก้ว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021397 นายธรรมนูญ กิจท้าย วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021402 นางสาวปัทมา ตาเจริญ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021405 นางสาวพัสราภรณ์ ละใบสอาด วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021407 นางสาวพิชญ์สินี พงษ์โชติวิริยะ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021412 นางสาวภัศรา ด่านวิทยากุล วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021419 นางสาวยาลิขอ แอเหย็บ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021424 นางสาววิภา หัวนาค วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021425 นายวิรุฬห์ วิเศษโกสิน วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021427 นายศักดิ์สิทธิ์ แก้วไพบูลย์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021429 นางสาวศุภนิดา สาราบรรณ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021432 นางสาวสุทธิดา แก้วสุข วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021434 นางสาวสุนิสา มูสิกะสง วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021435 นางสาวสุวนันทร์ เพ็งโตวงศ์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021438 นางสาวเสาวลักษณ์ รักดี วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021441 นางสาวอรอุมา แก้วบัว วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021444 นางสาวอุษา นวนดำ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021445 นางสาวกนกรัตน์ เรืองแก้ว สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021450 นางสาวซาร่า สุทธิการ สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021452 นางสาวณัฐมล ออสันตินุตสกุล สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021454 นางสาวนัจวาร์ เจ๊ะหนิบึแน สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021460 นางสาววรรษวิมล เภามี สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021461 นางสาววันวิสาข์ รัฐแฉล้ม สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021463 นางสาวอริยา ภู่รังไหม สถิติ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021469 นางสาวน้ำฝน สุนันทวงศ์ เทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021475 นางสาวภัทรวดี เหรียญมโนรมย์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562021477 นางสาวนูรไอนี มะแซ ชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ 2/2559
562041002 นายโกเมศ จันทมุณี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041006 นางสาวณัฐกานต์ มากสุวรรณ์ พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041010 นางสาวบุรฮานะฮ์ ใบยี พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041012 นายปิ่นพงศ์ บุญคง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041013 นางสาวปิยนันท์ มากชุม พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041017 นางสาวรัตนา จันทร์ส่งแสง พืชศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041025 นางสาวกมลวรรณ คล้ายทองคำ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041029 นางสาวคชาภรณ์ รองเดช วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041030 นางสาวจารุภา บุญรัตน์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041031 นางสาวจารุวรรณ เหาะวิหค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041032 นางสาวจุฑามาศ แก้วฉิมพลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041037 นางสาวดารุณี ด้วงดี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041038 นางสาวธัชยาพร อนันตพรรค วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041039 นายนรากร หลีเห้ง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041040 นางสาวนุชจริน พุทธแสง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041042 นางสาวนูรฮัยนี เซาะแม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041046 นางสาวมาริสา บัวสุข วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041047 นางสาวมุขรินทร์ ช่วยทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041048 นางสาวรัตนา แสงจันทร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041050 นายวงศธร นวลนุ่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041051 นางสาววรารัตน์ ศรีนาม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041052 นางสาววลัยกรณ์ หาลี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041053 นางสาววิภาวดี ว่องสาริการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041054 นางสาววิไลรักษ์ คำโชติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041064 นางสาวอภิญารัตน์ สุขสวัสดิ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041065 นางสาวอาภาพร ทะลิทอง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041068 นางสาวอีฟตีนา กามา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041069 นางสาวกรองกาญจน์ รักช่วย สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041071 นายกฤษฎา จันทร์เพ็ญ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041073 นางสาวกาลัญญุตา โพชสาลี สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041075 นางสาวขวัญนภา อินทร์ชุม สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041077 นางสาวจิตติมา แสงจำนงค์ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041078 นางสาวจิราพร จันทร์สุวรรณ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041080 นางสาวเจนจิรา เซ่งเกลื่อน สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041083 นางสาวชบาทิพย์ บุตรครุฑ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041090 นางสาวปรัศนี จันทร์ประดิษฐ์ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041093 นางสาวพัชรินทร์ เชาวลิต สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041096 นางสาวภัณฑิรา พรหมแก้ว สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041104 นางสาววันสิริ รัตโนภาส สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041110 นางสาวศันสนีย์ รัชนิพล สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041111 นางสาวศิริอนงค์ กำเพชร สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041116 นางสาวสุภาพรรณ โสภาจารย์ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041117 นางสาวสุภาวดี ชัยแป้น สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041120 นายอนิวรรต หลงเก สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041121 นางสาวอารยา สงสม สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041126 นางสาวภิรมยา นิลวรรณ สัตวศาสตร์ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562041138 นางสาวฟาริดา บิลังโหลด วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน 2/2559
562051001 นางสาวกชมน ฮานาซาวา การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051002 นางสาวกิติยา พรภิรมย์ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051003 นางสาวจุฑารัตน์ ช่วยพรัด การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051004 นางสาวชนัญชิดา ขาวชู การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051006 นางสาวซัซวานี หะยียะโกะ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051007 นางสาวซากีมะห์ สะมาแล การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051008 นางสาวณัฏฐา มีพัฒน์ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051009 นางสาวนันทิยา ลำสา การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051010 นางสาวน้ำทิพย์ เจริญรูป การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051011 นางสาวนิษฐานุช ไทยราช การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051012 นางสาวนูรฮุสนา แวมะ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051014 นางสาวพัชราพร หัตถิยา การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051018 นางสาวฟารีดา เส็นธนู การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051019 นางสาวฟิรดาวส์ อาแว การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051021 นางสาวภิลันทน์ สังคง การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051022 นางสาวมณฑิรา สังขจร การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051023 นางสาวมาดีฮะฮ์ ตือร๊ะ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051026 นางสาวศิริพร ไชยมุด การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051027 นางสาวสมฤดี ชำนาญ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051028 นางสาวสวรรยา เหล็มปาน การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051030 นายสุธินันท์ วิจิตร การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051031 นางสาวสุนิษา หนูเมือง การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051033 นางสาวสูปีหยะ แลแม การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051034 นางสาวเสาวลักษณ์ ดิษโร การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051035 นางสาวอัสมา สาแหละเต๊ะ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051036 นางสาวอัสมา แวอารง การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051037 นางสาวอามาลีนา มาเจะมะ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051038 นางสาวอารตี รองเดช การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051039 นางสาวอารยา อานนท์ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051040 นางสาวอาลีฟา เด่นอดุลย์มาตร การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051041 นางสาวอาหร้อฝะ เส็นบัตร การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051042 นางสาวอุไร หมัดอาดัม การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051043 นางสาวฮากีมะห์ มีซอ การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051044 นางสาวฮูดา แซะอาหลี การแพทย์แผนไทย คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051047 นางสาวจารุวรรณ วิฑูรย์พันธ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051049 นายชัยวัฒน์ เมียนเมือง วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051051 นางสาวณัฐกุล ศรีชัย วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051055 นายนันทวุฒิ อำไพพรวัฒนพงศ์ วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา 2/2559
562051056 นางสาวนุชรี สุขคง วิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา