สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 มิ.ย.62 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา   
 
     

        ด้วยมหาวิทยาลัยทักษิณกับธนาคารออมสินได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการสินเชื่อสำหรับเป็นเงินทุนการศึกษาที่เป็นประโยชน์กับอาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยทักษิณในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งถือเป็นบริการทางการศึกษารูปแบบหนึ่งที่บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณ จัดให้บริการแก่อาจารย์และบุคลากร โดยผ่านการให้บริการของธนาคารออมสินสาขาถนนกาญจนวนิช (สงขลา) และธนาคารออมสินสาขาป่าพะยอม 
     
บัณฑิตวิทยาลัยจึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์โครงการบริการสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวมายังท่าน ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ โดยสินเชื่อดังกล่าวเป็นก้อนเดียวครอบคลุมค่าใช้จ่ายตลอดการศึกษาไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งผู้สนใจสามารถดำเนินการดังนี้ 
1. แจ้งชื่อที่บัณฑิตวิทยาลัยเพื่อจะได้นัดหมายกับธนาคารมาให้บริการที่มหาวิทยาลัย
2. ติดต่อที่ธนาคารโดยตรง