สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 ก.ค.62 ถึงวันที่ 10 พ.ย.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

เมื่อวันที่ 8 - 9 กรกฎาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2562 - 2581)

แผนกลยุทธศาสตร์การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2562 - 2565) และแผนปฏิบัติการบัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2652 ณ อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง