สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 13 ก.ย.62 ถึงวันที่ 30 ก.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : The 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019) และ 2nd Conference on Interdisciplinary Approach in Sport (CoIS 2019)
 
     

     บัณฑิตวิทยาลัย ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์ และงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นเจ้าภาพร่วมจัด ประชุมวิชาการ The 3rd  Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science (YISHPESS 2019) และ 2nd Conference on Interdisciplinary Approach in Sport (CoIS 2019) กับ Yogyakata State University ประเทศอินโดนีเซีย, University Pendidikan Sultan Idris (UPSI) ประเทศมาเลเซีย, National University of Singapore (NUS) ประเทศสิงคโปร์, University of Wolongong ประเทศออสเตรเลีย และ Deakin University ประเทศออสเตรเลีย ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562  ณ Yogyakata State University ประเทศอินโดนีเซีย มีผู้บรรยายจากทั้ง 5 ประเทศ (6 สถาบัน) จำนวน 7 คน  มีการนำเสนอผลงานจากนักวิจัยจากหลายประเทศจำนวนกว่า 90 เรื่อง

             โดยมีผู้เข้าร่วมเดินทางจากมหาวิทยาลัยทักษิณจำนวน 9 คน

  • อาจารย์ ดร. วัลลภา เชยบัวแก้ว เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Health and Sport Science in Disruptive Era”
  • อาจารย์สิงหา ตุลยกุล ได้รับรางวัล Best paper award เรื่อง “The Effects of Classroom Management Approaches in Physical Education Class toward Learning Environment among Primary School Teachers in Southern Thailand
  • Manuscript 4 รายการ รอการปรับปรุงเพื่อตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ
  • งานวิจัยที่นำเสนอ 6 เรื่อง ดังนี้

Title

Authors

    The Effects of Classroom Management Approaches in   Physical   Education Class toward Learning Environment among Primary     School Teachers in Southern Thailand

  Singha Tulyakul,

  Namchok Buaduang,

  Mohd. Sofian bin   Omar-              Fuazee,   

  Fauzi bin Hussin

    The effect of elastic shoulder taping on accuracy of long       distance basketball in youth's basketball players

  Thunyarat Wanburi,

  Pinyo Chotirat,

  Orapin Tipdech

 Study of maximum oxygen consumption of students in   physical education and health education, Thaksin  University

  Teeraphan Sangkaew,

  Kasem Pantusa,

  Chawapong Metheethamawat

  The effect of agility ladder drills on increasing the   speed  of  dribbling a ball for male football players at   the  age   of 13 to 15 at  Mahavajiravudh School in     Songkhla   Province

  Witsanu Rotsuwan,

  Wilaipin Kaeopheng

   The Development of Conceptual Framework for   Director  of  Sub-   district Health Promoting Hospital     Leadership

  Tarawadee Iasakul,

  Wallapa Choeibuakaew

   The Development of Songkhla Provincial Administrative   Organization Elderly Day Care Model  

  Supaporn Kanokpet,

  Wallapa Choeibuakaew