สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.62 ถึงวันที่ 30 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : **ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตว
 
     

 **ประกาศถึงนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทุกท่าน สำหรับนิสิตระดับปริญญาโท รุ่นปีการศึกษา 2560 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 และนิสิตระดับปริญญาเอกรุ่นปีการศึกษา 2559 ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 จะต้องผ่านการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ตามกำหนดการของบัณฑิตวิทยาลัยดังรายละเอียดที่แนบ
   
1. ภาคเรียนปลาย : สำหรับนิสิตภาคปกติ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2563  

   2. 
ภาคเรียนฤดูร้อน : สำหรับนิสิตภาคพิเศษ : อนุมัติเค้าโครงฯ ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2563 

   จึงประกาศมาเพื่อทราบและดำเนินการตามที่กำหนด เพื่อป้องกันการพ้นสภาพการเป็นนิสิตตามข้อบังคับของบัณฑิตวิทยาลัย