สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 6 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ม.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี2563 ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี
 
     

     สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพรเขตอุดมศักดิ์ จังหวัดชุมพร จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2563 ด้านสารสนเทศ การเกษตร การจัดการ บริหารธุรกิจ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2563 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 

    โดยผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก website http://www.pcckmitl/iambest หรือสอบถามข้อมูลได้ที่งานบริการวิชาการแก่สังคม (คุณนาราอร สว่างวงศ์)