สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันการนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Compettition : 3MT) ประจำปี 2562 ณ บริษัทโทเทิล แอ๊คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
 
     

     ด้วยบัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ ชมรมบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (Three Minute Thesis Compettition : 3MT) ประจำปี 2562 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 ณ บริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) และสำนักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษาให้มีความกล้าแสดงออกในการนำเสนอผลงานทางวิชาการต่อหน้าสาธารณชน รายละเอียดเป็นดังนี้ 

     1. ให้หน่วยงานจัดส่งชื่อตัวแทนนิสิตนักศึกษาพร้อมเอกสารและผลงานให้บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

     2. ผู้สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://3mt.eng.chola.ac.th