สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 
     

   ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง การขอจริยธรรมการวิจัย สำหรับวิทยานิพนธ์ การค้นคว้าอิสระ และดุษฎีนิพนธ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้ ดังนี้ 

1. รายละเอียดประกาศ 

2. Link Website สำหรับ Download แบบฟอร์ม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. QR Code สำหรับ Download แบบฟอร์ม ของสถาบันวิจัยและพัฒนา