สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.62 ถึงวันที่ 29 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อเรื่อง นวัตกรรมและการพัฒนาสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 
     

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีและสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 ในหัวข้อ เรื่อง "นวัตกรรมและการพัฒนาสำหรับห้องเรียนในศตวรรษที่ 21" ระหว่างวันที่ 1-3 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี