สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 13 ม.ค.63 ถึงวันที่ 31 ม.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร กรุงเทพฯ
 
     

     บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติครั้งที่ 10 เรื่อง "การยกระดับคุณภาพการศึกษาและพัฒนามนุษย์ในศตวรรษที่ 21" วันที่ 25-26 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) กรุงเทพฯ เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักวิจัยและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากร หรือสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้งสถาบันของรัฐและเอกชน ได้เผยแพร่ผลงานวิจัยสู่สาธารณชน รวมถึงเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัย ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://conference.su.ac.th/register/