สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 7 ก.พ.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ ทคบร สคบท. และ สกอ.จัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference, 2020) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ มจล.
 
     

        สำนักงานบริหารวิชาการและคุณภาพการศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จึงร่วมกันจัดโครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 50 (The 50th National Graduate Research Conference, 2020) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และผู้สนใจ ได้พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลทางวิชาการ โดยการนำเสนอบทความวิจัยทั้งในรูปแบบบรรยาย และแบบโปสเตอร์ นอกจากนี้ในการจัดโครงการครั้งนี้ยังเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการขยายเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน

      ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://www.ngrc50.org/