สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EDPEX” ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
 
     

            บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EDPEX” ในวันจันทร์ที่  24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
     ในวันนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งสำเร็จเรียบร้อยไป 2 หมวด คือ หมวดที่ 5 : บุคลากร และหมวดที่ 6 : ระบบปฏิบัติการ ซึ่งจะมีการจัดประชุมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จนครบทุกหมวดตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด