สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 25 ก.พ.63 ถึงวันที่ 29 มี.ค.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.45 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
 
     

              บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา ตามเกณฑ์ EdPEx” ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.45 – 12.30 น. ณ ห้องประชุมบัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา

     ในวันนี้ได้ร่วมกันระดมความคิดเพื่อรายงานผลการดำเนินงานให้กับมหาวิทยาลัย ในหมวดที่ 7 : ผลลัพธ์ (ดำเนินการไปแล้วบางส่วน) และจะมีการจัดประชุมเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง จนครบถ้วนเรียบร้อยตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด