สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU – 3MT : TSU – Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 744 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา
 
     

        บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการแข่งขันนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (TSU – 3MT : TSU – Three Minute Thesis Competition) ปีการศึกษา 2562 ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง 744 ชั้น 4 อาคาร 7 วิทยาเขตสงขลา

        โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษามีทักษะในการสรุปและนำเสนอสาระสำคัญ ของงานวิจัย ส่งเสริมทักษะการนำเสนองาน ของนิสิตให้สื่อสารงานวิจัยของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้นิสิตสามารถถ่ายทอดงานวิชาการหรือความรู้เฉพาะทางให้คนทั่วไปเข้าใจด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย โดยในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 5 คน โดยเป็นนิสิตระดับปริญญาโท 1 คน และนิสิตระดับปริญญาเอก 4 คน

         ในปีการศึกษา 2562 นี้เป็นปีแรกที่บัณฑิตวิทยาลัยจัดแข่งขัน นิสิตยังไม่มีประสบการณ์หรือต้นแบบใดๆ ซึ่งคณะกรรมการทุกท่านลงความเห็นว่านิสิตสามารถนำเสนอได้ดีเกินความคาดหมาย และในการแข่งขันครั้งต่อไปจะสามารถพัฒนาได้เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ