สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 ในกรณีสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19
 
     

      พื่อให้การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโรคCOVID-19บัณฑิตวิทยาลัยได้ใช้สาระจากประกาศของมหาวิทยาลัยและมติที่ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตวิทยาลัยข้างต้นและผนวกกับมติที่ประชุมบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยวันที่ 20 มีนาคม 2563 จึงออกประกาศแนวปฏิบัติเพื่อให้เข้าใจและปฏิบัติตรงกัน รายละเอียดดังแนบ