สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 10 มิ.ย.63 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนากรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Non-Degree Programe” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยศาสตร์ วิทยาเขตสงขลา
 
     

       บัณฑิตวิทยาลัย จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารูปแบบ Non-Degree Programe”    ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings จากห้อง SC 216 ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร. ศรีจิตรา เจริญลาภนพรัตน์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และ รองศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง ขันตยานุวงศ์ อดีตคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

       โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเข้าร่วมเป็นอย่างดียิ่ง สามารถดำเนินการกับหลักสูตรของมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการนำหลักสูตรที่มีอยู่เดิม มาปรับให้เหมาะสม พร้อมเปิดสอน ตอบโจทย์การเรียนรู้ในยุคปัจจุบันที่เป็น การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)