สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 29 ก.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันศุกร์ที่ 18 ธันวาคม 2563 โดยผ่านระบบออนไลน์
 
     

1. กำหนดการสำหรับผู้นำเสนอผลงานวิจัย

ที่ กิจกรรม วัน เดือน ปี
1 เปิดรับสมัครพร้อมชำระเงิน  1 กันยายน 2563 - 15 ตุลาคม 2563                
2 ส่งบทความฉบับเต็มพร้อมบทคัดย่อ 16 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2563
3 ประกาศผลการพิจารณาผลงาน 20 พฤศจิกายน 2563
4 ส่งบทความให้เจ้าของผลงานปรับแก้ 21 - 30 พฤศจิกายน 2563
5 วันสุดท้ายของการส่งบทความฉบับเต็มที่แก้ไขตามความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ธันวาคม 2563

** หมายเหตุ สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม (Participant) สามารถสมัครได้จนถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563

2.กำหนดการ/หลักเกณฑ์และเงื่อนไขกิจกรรมการแข่งขันวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (3MT : Three Minute Thesis Compettition) Click ดู

3. วีดีโอตัวอย่างการกิจกรรมการแข่งขันวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที (3MT : Three Minute Thesis Compettition) Click ดู