สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 ก.ค.63 ถึงวันที่ 29 ส.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษากับคณะนิติศาสตร์ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น 3 วิทยาเขตสงขลา
 
     

       เนื่องด้วยคณะนิติศาสตร์เปิดการสอนระดับบัณฑิตศึกษาในปีการศึกษา 2563 เป็นปีแรก เพื่อให้ทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงมีการเชิญบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เตรียมความพร้อมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ อาคารคณะนิติศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

        โดยประเด็นในการแลกเปลี่ยนประกอบด้วยกระบวนการรับนิสิตตั้งแต่แรกเข้าและสำเร็จการศึกษา ความรับผิดชอบระหว่างบัณฑิตวิทยาลัยและคณะ รวมถึงการเตรียมความพร้อมการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัยได้ชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่น บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ