สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings
 
     

## บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง “แนวทางการตีพิมพ์ผลงานในฐานข้อมูลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ”  โดยเชิญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. โชคชัย ยืนยง ผู้เชี่ยวชาญจากคณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้  ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.00 น. ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Cisco Webex Meetings 

## คณาจารย์และนิสิตได้รับความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งตีพิมพ์ที่น่าสนใจ รวมถึงวิธีการเขียนบทความอย่างไรให้ผ่านการพิจารณาตอบรับลงวารสาร บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ