สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Easy Chair  สำหรับประชุมวิชาการให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา
 
     

## บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานระบบ Easy Chair  สำหรับประชุมวิชาการให้แก่บุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยและผู้เกี่ยวข้อง ในวันอังคารที่ 1 กันยายน 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 4 สำนักหอสมุด วิทยาเขตสงขลา  

## โดยมีนายโกสินทร์ ศิริรักษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และนายขจรศักดิ์ เพชรรัตน์  นักวิชาการ คณะวิทยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ  ร่วมเป็นวิทยากร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสมรรถนะบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัยด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาทักษะและความรู้ความเข้าใจในการใช้ระบบ Easy Chair สำหรับงานประชุมวิชาการ รวมทั้งการสร้างเครือข่ายบุคลากรบัณฑิตศึกษา และบริการวิชาการแก่ผู้สนใจ  บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรได้รับความรู้เพิ่มเติม บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการทุกประการ