สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 3 ต.ค.63 ถึงวันที่ 29 ต.ค.70
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อจัดทำ Thaksin Procedia ซึ่งจะเป็นวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ## บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อจัดท
 
     

## บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมเตรียมการวางแผนเพื่อจัดทำ Tksihan Procedia ซึ่งจะเป็นวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์สืบเนื่องจากการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 ในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 ซึ่งมีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพหลัก และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นเจ้าภาพร่วม ในวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 10.00 -15.00 น.   ณ ห้องประชุมทองหลาง 2 อาคาร 7 และประชุมออนไลน์ผ่าน Cisco Webex Meeting


## โดยมีบุคลากรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้แก่ รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย) และคุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ ผู้รับผิดชอบหลักในการช่วยเหลือด้านพัฒนาระบบ รวมถึงบุคลากรจากมหาวิทยาลัยทักษิณ ได้แก่ 1. อ.ดร.พงษ์พันธ์ พิณโท (ผอ.สำนักหอสมุด) 2. คุณสุริยา อภิวันทนากร 3. คุณขจรศักดิ์ เพ็ชรรัตน์ 4.คุณทิตยา จันทร์สุข ได้รับคำแนะนำช่วยเหลืออย่างเต็มที่จากทุกท่าน การประชุมครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี นอกจากได้ประโยชน์กับบัณฑิตวิทยาลัยแล้ว ยังเป็นการเพิ่มคุณภาพและความเป็นสากลสู่สังคมโลกของวารสารให้กับทางมหาวิทยาลัยรวมถึงคณะอื่นๆ ในอนาคตอย่างยั่งยืนอีกด้วย.....