สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 7 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 7 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยบัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยทักษิณ ปี 2019-2020 International Conference by TSU-Graduate School 2019-2020
 
     

ปี 2019 UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย เป็นเจ้าภาพจัด YISHPESS 2019 : The 3rd Yogyakarta International Seminar on Health, Physical Education, and Sports Science โดยมี Deakin University, Woollongong University, National University of Singapore, UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris) เป็นเจ้าภาพร่วม ทั้งนี้มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพร่วมเป็นปีแรก มีผลงานนำเสนอ 7 รายการ อาจารย์สิงหา ตุลยกุล จากคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับรางวัล Best paper award เรื่อง “The Effects of Classroom Management Approaches in Physical Education Class toward Learning Environment among Primary School Teachers in Southern Thailand บทความได้รับการคัดเลือกให้ตีพิมพ์ใน SciTePress Digital library อ้างอิงใน SCOPUS จำนวน 4 เรื่อง

ปี 2020 มหาวิทยาลัย UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris) ประเทศมาเลเซีย เป็นเจ้าภาพหลัก โดยมหาวิทยาลัย UNY (Universitas Negeri Yogyakarta) ประเทศอินโดนีเซีย และมหาวิทยาลัยทักษิณ (TSU) เป็นเจ้าภาพร่วม จัดขึ้นในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 แบบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ ICSSPEH-2020 (International E-Conference Sport Science, Physical Education & Health-2020) มี รศ. ดร. ปุญญพัฒน์ ไชยเมล์ ร่วมเป็น Keynote Speaker บรรยายเรื่อง Strategic Plans in Ageing Health Care: Phatthalung Province

สำหรับมหาวิทยาลัยทักษิณ มีนิสิตระดับปริญญาเอกนำเสนอ 4 คน และนิสิตปริญญาโท 19 คน รวม 23 คน จากผู้นำเสนอจากประเทศอื่นๆ รวมประมาณ 80 คน โดยมหาวิทยาลัยทักษิณคว้ารางวัล Best Presentation Award 3 รางวัล จาก 7 รางวัล ดังนี้

          1. นาวสาว วรรณลี ยอดรักษ์  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาที่ยั่งยืน  จากผลงาน Sexual Well-Being Literacy of Adolescent in Thailand

          2. นาย มามะเพาซี ซือแม สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต  จากผลงานThe Causes of the Death From Ischemic Heart Disease, Case Report from one General Hospital in Thailand

          3. นาย บรรจง บุญญาพิทักษ์ สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต จากผลงาน Vaccine Cold Chain System Management by a Community Hospital

ปี 2021  มหาวิทยาลัยทักษิณเป็นเจ้าภาพหลัก คาดว่าจะเป็นเดือนสิงหาคม 2563 โดยจะมีเจ้าภาพในปี 2019 และมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอินเดียและอุสเบคิสถาน ร่วมเป็นเจ้าภาพ จะได้ประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป