สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 20 ธ.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สคบท และ ทคบร จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรูปแบบออนไลน์
 
     

## บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย (สคบท)และที่ประชุมคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐ (ทคบร) จัดการประชุมวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 51 (The 51st National Graduate Research E-Conference, 2020) วันที่ 18 ธันวาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในรูปแบบออนไลน์ โดยการนำเสนอในครั้งนี้ มีทั้งนิสิตและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเข้าร่วมกว่า 137 บทความ ซึ่งการบรรยายในช่วงแรกของฝ่ายพิธีการ รวมถึง Keynote Speaker เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด โดยมี Guest Presenter ชาวต่างชาติ เข้าร่วมนำเสนอด้วย เพื่อยกระดับความเป็นมาตรฐานสากลให้กับบัณฑิตศึกษา การจัดงานในครั้งนี้เป็นการนำเสนอผ่านระบบออนไลน์แต่เจ้าของบทความต้องอยู่ร่วมเพื่อตอบคำถามจากผู้ทรงคุณวุฒิในทุกๆ Session เพื่อพิจารณาตัดสินผลรางวัล ประกอบด้วย

Session 1 : วิทยาศาสตร์สุขภาพ  (Health Science)
Session 2 : วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (Science Technology & Engineering)
Session 3 : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ (Economics & Business Administration)
Session 4 : มนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์และภาษาศาสตร์ (Humanities Social Science & Linguistic)
Session 5 : ศึกษาศาสตร์  (Education)
Session 6 : รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (Political Science & Public Administration)
Session 7 : นิติศาสตร์ (Laws)
Session 8 : 3MT (Three Minutes – Thesis) (การนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายใน 3 นาที)

## การดำเนินงานในครั้งนี้ผ่านไปด้วยดี เพราะความช่วยเหลือและร่วมมือของจากบุคลากรเกือบทั้งมหาวิทยาลัย  ไม่ว่าจะเป็น สำนักคอมพิวเตอร์/สำนักหอสมุด/ฝ่ายพิธีการ/ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ผู้ทรงคุณวุฒิทุกสาขาและจนท.จากทุกคณะของมหาวิทยาลัย รวมถึงทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและไม่ได้กล่าวนามในที่นี้ ทำให้มหาวิทยาลัยทักษิณของเราได้รับคำชื่นชมและกำลังใจจาก สคบท และ ทคบร เป็นอย่างมาก พร้อมส่งต่อภารกิจนี้ ให้กับมหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งต่อไป