สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 11 ม.ค.64 ถึงวันที่ 31 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมแผนการปรับปรุงการดำเนินงานตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA)
 
     

           บัณฑิตวิทยาลัยได้จัดการประชุม วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม SC216 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา 

           โดยในการประชุมได้มีการเชิญ คุณบุศริน จันทะแจ่ม หัวหน้าสำนักงานตรวจสอบภายใน และคุณผกามาศ ครุธามาศ เจ้าหน้าที่บริหารงานชำนาญการ เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เสนอแนะและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ITA) ให้ทุกฝ่ายเข้าใจข้อมูลตรงกัน