สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 16 เม.ย.64 ถึงวันที่ 16 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ผู้บริหารและบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย ร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยได้เข้าร่วมพิธีทำบุญมหาวิทยาลัยและเซ่นไหว้ปู่เลียบ ประจำปี 2564 ในวันที่ 2 เมษายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ปะรำพิธีบริเวณลานปู่เลียบ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำนุบำรุง อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา อันเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย รวมทั้งบุคลากรในหนวยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสทำกิจกรรมร่วมกันดังที่เคยปฏิบัติมาเป็นประจำทุกปี โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย  ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นประธานในพิธี