สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 ต.ค.64 ถึงวันที่ 20 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายการรอบรั้วปาริชาตสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
 
     

รายการรอบรั้วปาริชาตได้จัดสัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.ประสงค์ เกษราธิคุณ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย เกี่ยวกับการรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแผนกลยุทธศาสตร์ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยบุคลากรหน่วยรับเข้าศึกษาได้ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติงานรับเข้าศึกษา และขั้นตอนการรับสมัครเข้าศึกษาของระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานรับเข้าศึกษาเป็นไปอย่างเป็นระบบและชัดเจน และประเด็นในการพูดคุยในรายการ จะเป็นในส่วนหนึ่งของหัวข้อ "กระบวนการรับสมัครนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2564" ดำเนินรายการโดย วรรณา ซอและ ออกอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 08.05 -09.00 น. ทางคลื่นวิทยุฯ FM 88.25 MHz.