สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 18 พ.ย.64 ถึงวันที่ 18 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมปรึกษาหารือระบบ iThesis
 
     

สำนักหอสมุดและบัณฑิตวิทยาลัยร่วมประชุมปรึกษาหารือ เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 – 10.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ เกี่ยวกับการจัดโครงการอบรมพัฒนานิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ในภาคเรียนที่ 2/2564 อาทิ การใช้งานระบบ iThesis, การใช้ Microsoft Word, การสืบค้นเพื่อการวิจัย, การเขียนอ้างอิงและบรรณานุกรม, การจัดทำโปสเตอร์วิชาการเพื่อการเผยแพร่ผลงาน ฯลฯ รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาการอบรมใช้งานระบบ iThesis ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่ผ่านเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงการพัฒนาการอบรมและแนะนำการใช้งานให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นต่อไป