สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 17 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาบัณฑิตวิทยาลัยและการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ (มุมมองและประสบการณ์ : อดีต ปัจจุบัน และอนาคต) ในวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผ่านรูปแบบออนไลน์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากอดีตผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้บริหารปัจจุบัน คณาจารย์ และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย