สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 ก.พ.65 ถึงวันที่ 9 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564
 
     

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการ “บัณฑิตวิทยาลัยพบส่วนงานวิชาการและนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564” ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ผู้บริหารส่วนงานวิชาการที่มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมทั้งบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา