สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวอบรม/ประชุม/สัมมนา
เริ่มแสดง :: 11 เม.ย.65 ถึงวันที่ 11 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายเวลารับบทความเข้าร่วมนำเสนอในการจัดประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8
 
     

ตามหนังสือที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่สนใจ ร่วมลงทะเบียนส่งบทความทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 8 (The 8th Engagement Thailand Annual Conference 2022) ซึ่งกําหนดจัดงานประชุมวิชาการฯ ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และขับเคลื่อนพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคมให้เกิดความเข้มแข็งภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความสนใจที่จะเผยแพร่ผลงานในการประชุมดังกล่าวมากขึ้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จึงขอขยายเวลารับบทความ เป็น ตั้งแต่บัดนี้ – 30 เมษายน 2565 โดยลงทะเบียนส่งบทความได้ที่ http://engagementthailand.org/?p=๖๘๔๑

วันที่
ระหว่างวันที่ 9 - 11 สิงหาคม 2565

สถานที่
ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง

ลงทะเบียน
http://engagementthailand.org/?p=๖๘๔๑

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย
โทร 0 7431 7100 ต่อ 1330
โทรสาร 0 7431 7133