สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย
เริ่มแสดง :: 28 เม.ย.65 ถึงวันที่ 28 เม.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555
 
     

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินเพื่อสนับสนุนเป็นค่าใช้จ่ายในการไปนำเสนอผลงานวิจัยของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในนามมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555   คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ !!!