สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 พ.ค.65 ถึงวันที่ 19 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งผลงานวิชาการเพื่อนําเสนอในงาน ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA)
 
     

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Turning Challenges into Opportunities toward SDGs, BCG and Inclusive Growth in the Global Economy” ในวันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ส่งเสริมให้มีการผลิตงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยในด้านต่าง ๆ ทางด้านพัฒนบริหารศาสตร์ทั้งระดับชาติและระดับนานาชาติ 2) เพื่อให้คณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันและภายนอกสถาบันได้สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการ และได้มีเวทีในการนําเสนอผลงานทางวิชาการในชาติและระดับนานาชาติ และ 3) เพื่อสร้างบรรยากาศทางวิชาการ และเป็นโอกาสอันดีที่นักวิชาการจากสถาบันต่างๆ ได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) นั้น 

ในการนี้ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนิสิต นักศึกษา ร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อนําเสนอในการประชุมนี้ โดยสามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “ลงทะเบียนส่งผลงาน” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 18 และวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น.

สถานที่
Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียน
สามารถลงทะเบียนส่งผลงานผ่านทาง Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “ลงทะเบียนส่งผลงาน” ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ
โทรศัพท์ 02 727 3300, 082 709 1954 
(คุณดวงรัชนี เต็งสกุล/ผู้ประสานงานโครงการ) 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): nidaconferenceanida.ac.th
รายละเอียดโครงการเพิ่มเติม: http://conference.nida.ac.th 

รายละเอียด