สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.65 ถึงวันที่ 20 พ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างรหัสทดสอบเพื่อระบบ iThesis
 
     

ตามที่มหาวิทยาลัยทักษิณมีนโยบายในการนําระบบกํากับคุณภาพมาตรฐานการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สําหรับสถาบันอุดมศึกษา (Thesis) มาใช้ในการจัดทําและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระของมหาวิทยาลัยทักษิณและโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทําวิจัย โดยกําหนดให้เริ่มใช้ระบบ Thesis ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 กับนิสิตใหม่ตั้งแต่รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป 

เพื่อให้การดําเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บัณฑิตวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องใช้รหัสนิสิตเป็นแบบจําลองเพื่อการทดสอบแทนการใช้รหัสนิสิตจริง บัณฑิตวิทยาลัยจึงจัดประชุมติดตามความก้าวหน้าการสร้างรหัสทดสอบเพื่อระบบ iThesis ร่วมกับสำนักหอสมุด และสำนักคอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ผ่านการประชุมออนไลน์ Cisco WebEx Meeting