สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 มิ.ย.65 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : มาตรการเยียวยานิสิต กรณีเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
 
     

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สภามหาวิทยาลัยทักษิณ ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2564 ได้มีมติ มอบอํานาจให้อธิการบดีเป็นผู้อนุมัติมาตรการเยียวยา ในกรณีที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ดีขึ้น นั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551 โดยกําหนดมาตรการเยียวยาเพื่อช่วยเหลือนิสิต ดังนี้ 

1. ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 10 

2. ปรับลดค่าบํารุงหอพักนิสิต ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ร้อยละ 10 (ตามสัดส่วนระยะเวลาในการเข้าพัก) 

3. สนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ต สําหรับนิสิตที่ลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ในอัตราแบบเหมาจ่าย 400 บาท 

4. ขยายการชําระค่าธรรมเนียมการศึกษา จากเดิม ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2565 ขยายการชําระเงินเป็น ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม – 25 สิงหาคม 2565 ทั้งนี้ หากพ้นระยะเวลาขยายการชําระเงินข้างต้น นิสิตต้องชําระค่าปรับตามระเบียบ ในอัตราวันละ 30 บาท สูงสุดไม่เกิน 2,500 บาท 

รายละเอียด