สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 ก.ค.65 ถึงวันที่ 2 ต.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมทางวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 and CUPT Technical Visit
 
     

ด้วย The Association of Southeast Asian Institutions of Higher Learning (ASAIHL) ได้กําหนดจัดประชุมวิชาการนานาชาติประจําปี 2565 ในหัวข้อ “The Conference on Bridges for Science and Education in Poland” ณ University of Warsaw, Poland ระหว่างวันที่ 25 - 28 กันยายน 2565 พร้อมกันนี้ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย/ประธานสมาคมสถาบันการศึกษาขั้นอุดมแห่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจําประเทศไทย (สออ.ประเทศไทย) มีความประสงค์ที่จะนําผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาไทย เข้าเจรจาความร่วมมือวิชาการกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยต่างประเทศ และศึกษาดูงานความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง การส่งเสริมธุรกิจ Startup และชุมชนคนฉลาด (Intelligent community) ของประเทศแถบบอลติก ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

ในการนี้ สออ.ประเทศไทย ใคร่ขอเรียนเชิญท่านอธิการบดีและผู้แทนเข้าร่วมการประชุมวิชาการ ASAIHL International Conference 2022 and CUPT Technical Visit พร้อมทั้งขอให้ยืนยันการเข้าร่วมเดินทางเพื่อ สออ.ประเทศไทย จะได้บริหารจัดการจํานวนผู้ร่วมเดินทางและประสานงานติดต่อไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และนําส่งสําเนาพาสปอร์ตและแบบตอบรับกลับมายัง ทปอ. ทางแบบฟอร์ม https://forms.gle/4XtAnSAKJEfqn3E36 อนึ่ง ค่าใช้จ่ายในการเดินทางขอให้เบิกจากต้นสังกัด (รายละเอียดค่าใช้จ่ายตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ทั้งนี้กําหนดระยะเวลาในการขอวีซ่าจะดําเนินการภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2565

วันที่
ระหว่างวันที่ 22 กันยายน - 2 ตุลาคม 2565

สถานที่
ณ University of Warsaw, Poland

ลงทะเบียน
https://forms.gle/4XtAnSAKJEfqn3E36

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานเลขานุการ สออ.ประเทศไทย
โทรศัพท์ 0 - 2126 – 5111 กด 2
E-mail: contacts@cupt.net

รายละเอียด