สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.ค.65 ถึงวันที่ 19 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขยายกําหนดการรับสมัครผลงานวิชาการ งานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA 2022)
 
     

ด้วยสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จะจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติประจําปี 2565 (The 2022 National and International Conference of The National Institute of Development Administration: NIC-NIDA) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Turning Challenges into Opportunities: Working toward SDGs, BIG and Indusive Growth in the Global Economy” ในวันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น. โดยมีกิจกรรมหลัก ประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ การอภิปรายร่วมของผู้ทรงคุณวุฒิและการนําเสนอผลงานทางวิชาการ (Online ผ่านระบบ Zoom Meeting) นั้น 

ในการนี้ สถาบันฯ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม ดังต่อไปนี้ 
1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และนักศึกษาร่วมส่งผลงานวิชาการประเภทบทความวิจัย บทความวิชาการ กรณีศึกษา และผลงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาเอกเพื่อร่วมนําเสนอในการประชุมนี้
(ขยายเวลารับสมัครผลงานถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2565)
2. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมวิชาการฯ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยสามารถลงทะเบียน Online ได้ที่ http://conference.nida.ac.th และเข้าสู่เมนู “Registrations” (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2565) 

ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์งาน <http://conference.nida.ac.th> หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามช่องทางที่ระบุไว้

วันที่
18 - 19 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 17.30 น.

สถานที่
Online ผ่านระบบ Zoom Meeting

ลงทะเบียน
http://conference.nida.ac.th
และเข้าสู่เมนู “Registrations” (ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 15 สิงหาคม 2565) 

ติดต่อสอบถาม
คณะกรรมการจัดงานประชุมวิชาการฯ
โทรศัพท์ 02 727 3300, 082 709 1954
(คุณดวงรัชนี เต็งสกุล/ผู้ประสานงานโครงการ)
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail): nidaconference@nida.ac.th 

รายละเอียด