สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 7 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ iThesis และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย
 
     

           บัณฑิตวิทยาลัยกำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบกำกับคุณภาพมาตรฐานการจัดทำและบริหารจัดการวิทยานิพนธ์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (iThesis) และโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษารุ่นปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ทุกสาขาวิชา ที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 1/2565  เป็นหลัก และนิสิตรุ่นอื่น ๆ ที่สนใจ จำนวนไม่เกิน 100 คน  

          นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่สนใจเข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบ ขอความกรุณาตอบรับการเข้าร่วมอบรม ภายในวันที่ 2 สิงหาคม 2565 ตาม link หรือ QR CODE ดังรายละเอียดโครงการที่แนบมาพร้อมนี้ 

รายละเอียดโครงการฯ