สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.65 ถึงวันที่ 19 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานประชุมวิชาการระดับชาติ International Conference on Ummah (ICU 2022)
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยจากประเทศมาเลเซียและประเทศอินโดนีเซีย จัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference On Ummah (ICU 2022) ภายใต้หัวข้อเรื่อง “Strengthening Humanity Values in Ummah Civilization of Digital Era” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีวิชาการให้คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานวิชาการ ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565 ณ Universit Malaysia Kelantan Bachok ประเทศมาเลเซีย

ในการนี้ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จึงขอประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ที่สนใจส่งผลงานทางวิชาการ เข้าร่วมนําเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ โดยผู้สนใจสามารถส่งบทความ ได้ที่เว็บไซต์ https://forms.gle/2Ery4rbEZaJrmjw77 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

วันที่
ระหว่างวันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2565

สถานที่
ณ Universit Malaysia Kelantan Bachok ประเทศมาเลเซีย

ลงทะเบียน
เว็บไซต์ https://forms.gle/2Ery4rbEZaJrmjw77 ได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2565

ติดต่อสอบถาม
งานวิเทศสัมพันธ์
กองส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทรศัพท์ 0 7370 9030 ต่อ 1180
โทรสาร 0 7370 9030 ต่อ 1133
E-mail: international.aff@pnu.ac.th

รายละเอียด