สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 25 ก.ค.65 ถึงวันที่ 25 ก.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4)
 
     

ด้วยสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ได้ดําเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญ คดีรัฐธรรมนูญ สถาบันทางการเมือง งานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญและสํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ และเป็นการยกระดับความสามารถทางด้านกฎหมายมหาชนของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่า ในระดับปริญญาโท ทุนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และระดับปริญญาเอก ทุนละ 900,000 บาท รายละเอียดปรากฏตามประกาศการให้ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2565 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อเป็นการสนับสนุนวัตถุประสงค์ดังกล่าว สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญจึงขอความอนุเคราะห์เชิญชวนนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในประเทศหรือผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มีฐานะเทียบเท่าในประเทศ ที่สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) รับรองวิทยฐานะ สมัครรับทุนการทําวิทยานิพนธ์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม (ครั้งที่ 4) สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จากสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญได้เผยแพร่รายละเอียดการขอรับทุนดังกล่าวไว้ในเว็บไซต์ www.constitutionalcourt.or.th อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญสถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา สํานักงานศาลรัฐธรรมนูญ ชั้น 5 โทร. 0 2141 7798, 0 2141 7681 ในวันและเวลาราชการ

ติดต่อสอบถาม
สถาบันรัฐธรรมนูญศึกษา
กลุ่มงานวิจัยและพัฒนากฎหมายรัฐธรรมนูญ (นายเจนวิวัฒน์ ต้องประสงค์)
โทรศัพท์ 0 2141 7798 โทรสาร 0 2143 9515
อีเมล research_occ@hotmail.com

รายละเอียด