สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.65 ถึงวันที่ 18 ส.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 
     

ด้วยคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทําวารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (Journal of Management Science Nakhon Ratchasima Rajabhat University : JMS NRRU) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (Online) ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2565 โดยเปิดรับบทความวิจัย (Research Article) บทความวิชาการ (Academic Article) บทความปริทัศน์ (Review Article) และการวิจารณ์หนังสือ (Book Review) โดยเน้นสาขา ดังนี้
1. สาขาบริหารธุรกิจ การจัดการ และบัญชี
2. สาขาการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3. สาขาการท่องเที่ยว นันทนาการ และการจัดการโรงแรม
4. สาขาเศรษฐศาสตร์ เศรษฐมิติ และการเงิน
5. สาขาการสื่อสาร

ในการนี้ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต และนักศึกษา ที่สนใจส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมการตีพิมพ์บทความ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค หมายเลขโทรศัพท์ 09 8916 3996 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คําเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08 6993 7140

ติดต่อสอบถาม
สํานักงานคณบดี คณะวิทยาการจัดการ
โทร. (044) 009009 ต่อ 2215
โทรสาร. (044) 272940
รองศาสตราจารย์เนตรชนก บัวนาค หมายเลขโทรศัพท์ 09 8916 3996
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีรวิชญ์ คําเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 08 6993 7140

รายละเอียด