สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 18 ส.ค.65 ถึงวันที่ 29 ส.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565
 
     

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง  แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 
ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์แพร่ระบาดของของเชื้อไวรัส COVID-19 มีแนวโน้มลดลง บัณฑิตวิทยาลัย จึงได้ออกประกาศ เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้กระบวนการต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตวิทยาลัย ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
1. คลิ๊กดูรายละเอียดประกาศ !!!!

2. ตัวอย่างคำร้องขอสอบเค้าโครงฯ (บว.2)

3. ตัวอย่างคำร้องขอสอบปากเปล่าฯ (บว.5)