สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 31 ส.ค.65 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 
     

ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ได้จัดทําวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อว่า "วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม” เพื่อรวบรวมบทความวิจัย (Research Article) และบทความวิชาการ (Academic Article) โดยมีขอบข่ายครอบคลุมวิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน โดยจัดพิมพ์เผยแพร่ปีละ 2 ฉบับ นั้น

ในการนี้ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ใคร่ขอเชิญชวนนักวิจัย คณาจารย์ นักวิชาการ และนิสิต/นักศึกษา รวมทั้งผู้สนใจทั่วไป ส่งบทความร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ประจําปี 2566 ได้ที่ https://so07.tci-thaijo.org/index.php/HUSO-J หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ journathusonpru2022@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ลงทะเบียน
https://so07.tci-thaijo.org/index.php/HUSO-J

ติดต่อสอบถาม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
โทร. (+66)0-3410-9300
โทรสาร (+66)0-3426-1066
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_huso@npru.ac.th

รายละเอียด