สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.65 ถึงวันที่ 2 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal)
 
     

ด้วย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดทําวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย (Thai Health Promotion Journal) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่และอ้างอิงผลงานวิชาการ พร้อมกับการพัฒนาศักยภาพของภาคีเครือข่ายการสร้างเสริมสุขภาพด้านวิชาการ นํามาใช้ในการสนับสนุนโครงการ การผลักดันมาตรการ กลไก นโยบาย รวมทั้งรณรงค์ให้ความรู้แก่ภาคีที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชน ซึ่งมุ่งให้เกิดเป็นวารสารฯ ในระดับมาตรฐานวารสารวิชาการระดับสากลในอนาคต โดยวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย เป็นวารสารฉบับราย 3 เดือน จัดทํา 4 ฉบับต่อปี ได้แก่ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-มีนาคม ฉบับที่ 2 เดือนเมษายน-มิถุนายน ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน และฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม-ธันวาคม โดยมีการเผยแพร่ในรูปแบบวารสารรูปเล่ม และวารสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-journal) เผยแพร่ทางเว็บไซต์ thpjournal.thaihealth.or.th

ในการนี้ สสส. ใคร่ขอประชาสัมพันธ์โปสเตอร์การส่งบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทยให้แก่บุคลากร นักวิชาการ หรือผู้ที่สนใจ เพื่อเชิญชวนให้ส่งบทความที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมสุขภาพเข้ามาผ่านช่องทางเว็บไซต์ thpjournal.thaihealth.or.th หรือ THPJ@thaihealth.or.th

ลงทะเบียน
thpjournal.thaihealth.or.th
หรือ THPJ@thaihealth.or.th

ติดต่อสอบถาม
คณะจัดการวารสารการสร้างเสริมสุขภาพไทย
ผู้ประสานงาน นางสาวแรงรอง กิติพงศ์ปกรณ์
โทร. 097-0454410 อีเมล THPJ@thaihealth.or.th

รายละเอียด