สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.ย.65 ถึงวันที่ 2 ก.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วารสารวิชาการ Journal of Design, Management and Technology Innovation (JDMTI)
 
     

ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําวารสารวิชาการ Journal of Design, Management and Technology Innovation (JDMTI) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลงานวิจัยทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัย นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยขอประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานทางวิชาการเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่บทความในวารสารวิชาการ Journal of Design, Management and Technology Innovation (JDMTI) ได้ทางออนไลน์ที่ Journal of Design, Management and Technology Innovation (tci-thaijo.org) หรือช่องทาง E-mail: jdmti@tu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-6235055 ต่อ 4139

ลงทะเบียน
tci-thaijo.org หรือช่องทาง E-mail: jdmti@tu.ac.th

ติดต่อสอบถาม
วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยรรมศาสตร์
โทรศัพท์ 02-623-5055 ต่อ 4139
E-mail : jdmti@tu.ac.th

รายละเอียด