สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ประมวลภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 พ.ย.65 ถึงวันที่ 30 พ.ย.69
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings
 
     

      บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานกรรมการผู้รับผิดชอบหลักสูตรระดับปริญญาโท ในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 – 12.00 น. โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โปรแกรม Cisco Webex Meetings เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มารวบรวมเพื่อจัดสัมมนาการจัดการศึกษาบัณฑิตศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท ในโอกาสต่อไป