สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 ก.พ.66 ถึงวันที่ 23 ก.พ.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : งานบรรยายพิเศษเรื่อง "eFuels Hydrogen or Batteries-Which Technology for Different Mobility Application?"
 
     

ด้วยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้เรียนเชิญผู้ทรงคุณวุฒิชาวต่างประเทศ Univ. Prof. Dr. rer. Nat. Dirk-Uwe Sauer จาก RWTH Aachen University ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มาเป็นผู้เชี่ยวชาญในการบรรยายพิเศษ หัวข้อเรื่อง “eFuels, Hydrogen or Batteries – Which Technology for Different Mobility Application?” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาเค่น (Aachen Conference Room) ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัยฯ สิรินธร ไทย-เยอรมัน ขอเชิญบุคลากรที่มีความสนใจเข้าร่วมการบรรยายพิเศษ ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ต้องการเข้าร่วมแบบ On-site จํานวน 3,500.00 บาท/ท่าน เข้าร่วมแบบ On-line 3,000.00 บาท/ท่าน และสําหรับผู้ที่ลงทะเบียนหลังจากวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ต้องการเข้าร่วมแบบ On-site จํานวน 4,500.00 บาท/ท่าน แบบ On-line 4,000.00 บาท/ท่าน ทั้งนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวนวรัตน์ เจริญศิริ โทร. 02 555 2907, e-mail: navarut.c@tees.kmutnb.ac.th หรือ ส่งใบตอบรับการสํารองที่นั่งมาที่ โทรสาร 02 555 2937

วันที่
วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่
ณ ห้องประชุมอาเค่น (Aachen Conference Room) ชั้น 3 อาคารบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และแบบ On-line

ลงทะเบียน
https://tggs.kmutnb.ac.th/tggs-seminar-efuel-hydrogen-or-batteries-which-technology-for-different-mobility-application

ติดต่อสอบถาม
บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน
นางสาวนวรัตน์ เจริญศิริ
โทรศัพท์ 0 2555 2907
โทรสาร 0 2555 2937
e-mail: navarut.c@tees.kmutnb.ac.th

รายละเอียด