สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.66 ถึงวันที่ 9 มิ.ย.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Nex
 
     

ด้วยมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย กําหนดจัดการประชุมวิชาการระบบออนไลน์เพื่อนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติและระดับชาติ ประจําปีการศึกษา 2565 หัวข้อ “Green ASIA and Sustainability Forum: Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal” “การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง เพื่อการทํางานที่หลากหลายกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” โดยกําหนดจัดขึ้นในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีสาธารณะในการนําเสนอผลงานวิชาการและผลงานวิจัย ในประเด็น “การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่” เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทํางานวิจัย นอกจากนั้นยังเป็นการเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิต นักศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ เข้าร่วมนําเสนอผลงานวิจัย การเข้าร่วมฟังการนําเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในกลุ่มสาขาวิชาต่างๆ ประกอบด้วย กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจ และกลุ่มสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ซึ่งภายในงานกําหนดจัดกิจกรรมและการอภิปราย ดังนี้ 
1. การปาฐกถาพิเศษ ประเด็น เรื่อง “Inclusive and Equitable Quality Educational Management for Diverse Working and Sustainable Development in the Next Normal"
2
. อภิปรายกลุ่ม โดยผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็น “การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ นวัตกรรมการศึกษา การศึกษาอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต กับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในสังคมวิถีใหม่”
3. การนําเสนอผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ 

ในการนี้ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ขอเรียนเชิญท่านและบุคลากร ตลอดจนอาจารย์ นักวิชาการ บุคลากรทางการศึกษา และนิสิตนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมและส่งบทความเพื่อการนําเสนอผลงานวิจัยดังกล่าว

โดยท่านสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานและลงทะเบียนเพื่อส่งบทความในการนําเสนอผลงานวิจัย ได้ทางเว็บไซต์ https://www.eau.ac.th หรือ อีเมล research@eau.ac.th หากมีความประสงค์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ สํานักวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2566

วันที่
วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 17.00 น.

สถานที่
ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ลงทะเบียน
https://sites.google.com/eau.ac.th/eauconference/home

ติดต่อสอบถาม
สํานักวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ 
โทรศัพท์ : 0-2577-6762, 0-2577-1082-31 ต่อ 335, 397
อีเมล research@eau.ac.th
ผู้ประสานงาน :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เยาวภา ปฐมศิริกุล โทรศัพท์ (มือถือ) 091-010-7515
รองศาสตราจารย์ ดร. มณีรัตน์ ภาคธูป โทรศัพท์ (มือถือ) 094-545-3863

รายละเอียด