สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.66 ถึงวันที่ 2 ก.พ.67
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวิชาการ “วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์”
 
     

ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดทําวารสารวิชาการ ภายใต้ชื่อ “วารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์” เพื่อเปิดรับบทความวิจัยและบทความวิชาการ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในสาขาทางด้านการศึกษา สังคมศาสตร์ทั่วไป จิตวิทยาทั่วไป ธุรกิจทั่วไป การจัดการและการบัญชี ศิลปะทั่วไปและมนุษยศาสตร์ ของคณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน ซึ่งปัจจุบันวารสารจัดอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่มที่ 2

ในการนี้ วารสารฯ ใคร่ขอเชิญชวน คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย นิสิต/นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ส่งบทความเข้าร่วมตีพิมพ์และเผยแพร่ในวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม และศึกษารายละเอียด การตีพิมพ์ได้ตาม https://soob.tci-thaijo.org/index.php/var/index นี้ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวสุมาลี ธรรมนิธา เจ้าหน้าที่ผู้จัดทําวารสาร หมายเลขโทรศัพท์ 083 607 4907

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
https://soob.tci-thaijo.org/index.php/var/index

ติดต่อสอบถาม
สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
โทร. 083 607 4907 หรือ 0 2529 3938, 0 2909 1432 ต่อ 15
งานวารสารวไลยอลงกรณ์ปริทัศน์ ID Line 0836074907

รายละเอียด