สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 2 ก.พ.66 ถึงวันที่ 31 พ.ค.68
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 
     

ตามที่มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ได้จัดทําวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น (UMT Poly Journal) ISSN: 2673-0618 ได้รับรองมาตฐานคุณภาพรอบที่ 4 พ.ศ. 2563-2567 จัดอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย TCI กลุ่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้จัดทํารูปแบบวารสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่บทความวิจัยและผลงานทางวิชาการที่เป็นการส่งเสริมความเป็นเลิศให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป พร้อมทั้งเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ ทางวิชาการ จากผู้นิพนธ์ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีกําหนดการจัดพิมพ์ปีละ 2 ฉบับ (มกราคม – มิถุนายน) และ (กรกฎาคม – ธันวาคม) นั้น มีกําหนดการเผยแพร่ฉบับที่ 1 ปี 2566 (มกราคม – มิถุนายน) ในเดือนมิถุนายน 2566 ท่าน สามารถส่งบทความภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 

จึงขอเชิญชวนอาจารย์ นักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ส่งบทความเพื่อลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น สามารถศึกษารายละเอียดพร้อมดาวน์โหลดเอกสาร สมัครสมาชิกและส่งบทความได้ทางเว็บไซต์วารสารตามลิ้ง QR Code ด้านล่างนี้ พร้อมชําระค่าลงทะเบียนส่งบทความตามวันและเวลาที่กําหนด 

ส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่
https://so06.tci-thaijo.org/index.php/umt-poly/index

ติดต่อสอบถาม
กองบรรณาธิการวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
ประสานงาน นางสาวสุภาพร ทองสร้อย โทรศัพท์ 045-283-772, 098-113-8268

รายละเอียด